હેપ્પી ફાધર્સ-ડે (૨)

HFD

(વે અંકથી અગિયા)

        જાધુ જીન હાફિસમેં કમ કંધો વો ઇનજી મુરજી હાફિસમેં સરલા ટેલિફોન ઓપરેટરજો કમ કંધી વિઇ સરલા ને જાધુ અવાર નવાર મિલી વેંધા વા ને હિકડ઼ે બે સામે મુરકધા વા.હિકડ઼ો ડીં જાધુ હેમત કરે સરલાકે પુછે ‘આંકે વાંધો નં વે ત હિકડ઼ો અંગધ સવાલ પુછા…?’

‘હા પુછો…’

‘આંજે ઘરમેં કેર કેર અંઇ…?’

‘કોય નાય આઉં હેકલી મુંજી જેડલ ભેરી રાંતી ને ટેલિફોન ઓપરેટરજો કમ કરિયાંતી..’

‘આઉં મુંજી કંપની જે હેડ નામાવટીજે હથ નીચે કમ કરિયાંતો ને હેકલો જ રાં તો મુંસે વિયાં કંધા…?’

        આર્ય સમાજ વિધીસે બોંય પેણીવ્યા.જાધુ જડેં સરલાકે પિંઢજી રૂમ તે કોઠે આયો તડેં જીવલેજી ઓરખાણ કરાઇધે ચેં

‘હી મુંજો જુનો ધોસ્તાર આય જીવણ અસીં બોંય રોજ ભેરા માની ખ્યોંતા..’

‘ત હાણે ત્રોંય ભેરા માની ખેંધાસે…’ચિઇ સરલા ખિલઇ

           સરલાને જાધુજા લગન થ્યા ને બે વરે જ પ્રાણલાલ રિટાયર થ્યા ને ઇનીજી ભલામણસે પ્રાણલાલજી ખુડસી જાધુકે મિલી વિઇ.બે મેણે જ જાધુ સરલાકે નોકરી છઢાય ડિને પ સરલા ઘરે વિઇ ટ્યુસન કંધી વિઇ.ઓપરેટરજી મગજમારી વારી નોકરી મિંજા જાન છુટી ને ટયુસનમેં ઇનકે ખાસા પૈસા મિલધા વા ઇનમેં હિકડ઼ી બિઇ ખુસિયાલી ભિરઇ સરલાકે પુતર આયો નાલો વિધોં નવિન.નવિનજે જનમ પ્વા જાધુકે સે’રજી ધલાલીમેં ખાસા પૈસા મિલધા વા.

‘મુસીભતજે વખતમેં જીવણભાઇ આંજો હથ જલે મથો રખણજી જગય ડિના સે ક્યાં સુધી પારકી નોકરી કંધા…?’સરલા હિકડ઼ો ડીં જાધુકે પુછે

‘તોકે ચોણું કુરો આય સે ફોડ઼ે ફાડ઼ેને ચો…’જાધુ સરલાકે પુછે

‘નેર્યો મુંકે જીકી ટ્યુસનજા પૈસા મિલેંતા ઇન મિંજા ૧૦% આઉં નિવગલા રખાંતી ઇન મિંજા જીવણભાઇકે ચાયજી લારી કરે ડિયું ત…?’

‘વિચાર ખોટો નાય…’

        ચાયજી લારી તૈયાર થિઇ વિઇ તેંજે બે ડીં બિપોરજો માની ખેંધે જીવણકે સરલા ચેં

‘જીવણભા હાણે આંકે નોકરી નાય કરેજી…’

‘ભાભી નોકરી નિઇ કરિયાં ત…’જીવલો કુરો ચોણું તેમેં મુંજી પ્યો

‘હેર ત પ્રેમસે માની ખાઇ ગિન પો પાં ગાલ કંધાસી….’જાધુ ચેં

        માની ખાવાઇ વિઇ પો ચાલીજી ખુણમેં તાલપત્રીસે ઢકલ લારી ડેખાડે જાધુ ચેં

‘હાણે તોકે ઠીક લગે ઉડાં ઊભી રખી હિન મથે ચાય ભનાય ને વિકણ જ….નોકરી મિંજા છુટ્ટી….’ચિઇ જાધુ ખિલ્યો ત જીવલો જાધુકે બખવિજી રૂઇ પ્યો

‘જાધુ તું મું મથે વડો ઉપકાર કે….’

‘હાણે ઉપકાર બુપકાર રોણ ડેં આઉં જડેં મુંભઇ આયોસે ને મુંકે મથો રખેજી જગય તું ડિને વે તડેં આઉં ત ન ચ્યો વો ક જીવલા તું મું મથે ઉપકાર કે…હેર ત રૂમમેં વિઞી આરામ કર ને બિપોરજો પેલી ચાય અસાંકે પિરાય ને વે જ…’ચિઇ જાધુ જીવલેજી પુઠમેં થાપો હંય

         જીવલો સવારજો ખન વિગરજી ચાય ભનાય રખધો વો. પો જેંકે જેડ઼ી ખપે એડ઼ી એરાચી વારી,મસાલે વારી,મિઠી પેશાબ વારે લા ગોરી વારી એડ઼ી ચાય ભનાયને ડિઇ ગિરાક સાંચવીધો વો ને લારી ત હલી પિઇ.ગામડેમેં રોંધી માકે જીવલે મુંભાઇ કોઠાય ગિડ઼ે ને ચાર પૈસા ભેગા થીધે સરલા ને જાધુ જીવલેકે પ્રેમસે પેણાયોં

-૦-

       ડામેજી ઘરવારી બેનાકે મેલેરીઆ થિઇ વ્યો ઇ મિટયો નં ને બેના ઇનમેં હલી નિકરઇ.રતન ઘણે વેરા વડો નિસાકો વિજી પિતાંભરકે ચોંધી વિઇ

‘હી સે કેડ઼ા નસીભ હિકડ઼ો બાવેં ભેરો લડે વ્યો ને બ્યો રામ જાણે કિડાં ભાટકધો હુંધો હિકડ઼ી સગી ધી જેડ઼ી નોં વિઇ ઇ પ મેલેરીઆમેં હલઇ વિઇ હે રામ…’

        બેના ગુજારે વે પ્વા બે જ વરે પિતાંભરકે બીં અખિયેં મે મોતિયો અચી વ્યો.ડાગધર ઓપરેસન કરાયજી સલા ડિને પ ૪૦૦૦૦ રૂપિયા કઢણા ક્યાનું…? આવક ભંધ થિઇ વેંધે ડામેજો કિકરાટ વધી વ્યો

‘હી ભઠ્ઠીજો તપ સેન કરે બ પૈસા મડ મિલેંતા જેં મિંજા છાય માની મડ નિકરેતી ઇનમેં ઓપરેસનલા પૈસા ક્યાનું કઢણાં…?’ પો હિકડ઼ો ડીં રતન ને પિતાંભરકે રાજકોટજે અનાથાશ્રમમેં ડામો છડે આયો.       

         હિકડ઼ો ડીં જાધુકે ઇનજો જુનો પાડોસીને ભાઇબંધ વસંત વાટમેં મિલીવ્યો.બોંય જેણાં ચાય પીધે ગાલિયું કેણ લગા ઇનમેં જડેં જાધુ ઘરજા સમાચાર પુછે તડેં ઇ ઘર છડે વ્યો તેં પ્વા કુરો થ્યોસે ખબર પિઇ.જાધુ બે જ ડી રાજકોટ વ્યો ને અનાથાશ્રમ ગોતે પિતાંભરને રતન કે મુંભઇ કોઠે આવ્યો.હિકડ઼ે અખજે ડાગધરજી સલા ગિની પિતાંભરજી અખિએંજો ઓપરેસન કરાયોં..અઠવાડ઼ો રિઇ કેક કપે નવિન પિતાંભરકે ખારાઇધે હિકડ઼ો કાર્ડ ડિને ત સરલા ને જાધુ ચ્યાં

‘હેપ્પી ફાધર્સ-ડે અધા’(પુરી)

 ૨૭-૦૫-૨૦૧૬

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: