લેખે વતાય  / ગણી બતાવ

finger

લેખો જ કેણું વે ત થડકા લેખે વતાય         ગણવું જો કાંઇ હોય તો થડકા ગણી બતાવ

તું ફેરિયેંતો સા જા મણકા લેખે વતાય        તેં ફેરવેલ શ્વાસના મણકા ગણી બતાવ

ડૂકારજે માઠે વરેમેં અઙણ છડે કરેને           દુષ્કાળના માથા વરસમાં આંગણું મુકી

ઉડી વેલ પખીજા પગલા લેખે વતાય          ઊડી ગયેલ પંખીના પગલા ગણી બતાવ

વેલી સિભુજો ખીણમેં અવાઝ ફિગાય તું     વહેલી સવારે ખીણમાં ફેંકે અવાઝ તું

ને પો તૂટી પોંધા પડ઼ડા લેખે વતાય              ને એ પછી તૂટી જતા પડઘા ગણી બતાવ

તરાર જેડ઼ો સમય ને હાણે લાચાર તું             તલવાર જેવો છે સમય લાચાર તું હવે

જુરી પેલ જીવજા સટકા લેખે વતાય             ભાંગી પડેલા જીવના સણકા ગણી બતાવ

એકાંધો બ ક પંજ પીંજી ક વધુ હુંધા             એકાદ એ કે પાંચ પચ્ચીસ કે વધુ હશે

તોજી જ તું મિડ઼ે અફવા લેખે વતાય              તારા વિષેની તું બધી અફવા ગણી બતાવ

પિંઢસે ઇં ત ગાલિયું કેં આય હરિસ               વાતો કરી છે જાત સાથે એમ તો હરિશ

પ પડધા રખે કિતરા લેખે વતાય                    રાખ્યા છે કિંતુ કેટલા પડદા ગણી બતાવ

ભાસાંતર પ્રભુલાલ ટાટારીઆ’ધુફારી’            –હરિશ્ચંદ્ર જોશી

૦૮-૦૮-૨૦૧૬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: