વિસ્વાસ કેર કરે…?

air india

       ધિલ્લી તાં મુંભઇ અચે વારો ૮૬૫ નિંમરજો વેમાન સવારજે ૧૦.૦૦ વગે ઉપડીને ૧૨.૧૫ વગે મુંભઇ ઉતરે વારો વો.ઓચિન્તો ૧૧.૩૦ વગેજે સુમાર છેલ્લી હાર મિંજા ઊભો થઇ ત્રાડ઼ુકીને હિકડ઼ો નર ચેં

‘હી વેમાન હાણે મુંભઇ નં પ કિરાંચી વેંધો.કો પણ જરા ચું ચાં કંધો ત હિન બોમસે આઉં વેમાન ફૂંકે વિજધોસે….’હિકડ઼ો મોતીયેં મડ઼ેલ નાઇયર દેખાડે ઉ નર ચેં.

‘રખે ભુલાડ઼ે પો ક હી સારે પ્રસંગ ટાણે વાવરાંધો સોભાજો નાઇયર આય હિનમેંજ બોંમ આય’

         પેસીન્ગર મિણીજો જીવ પુડિકે બધાજી વ્યો.મિણીકે હાણે કુરો થીંધો તેંજી ચિંધા થિઇ પિઇ.ઉન નર એરહોસ્ટેસકે ચેં

‘પાયલટકે ચોં વેમાનજો અપહરણ થ્યો આય હાણે ઇ મુંભઇજી ભધલી કિરાંચી વેંધો’

એરહોસ્ટેસ પાયલટકે ગાલ કેં ત પાયલટ કંટ્રોલ રૂમકે ગાલ કેં.

     ઉ નર નાઇયર વતાઇધો પેલી હાર તા છેલ્લી હાર તંઇ ચક્કર મારેંતે.ઓચિન્તો પેલી હારજી સીટ નીચે રખલ  ને ભગલથેલેજે પટેમેં ઇનજો પગ આવટાણો ને ચક્કર ખાઇ ઇ છણેં તેનું મોંધ ઉડાં વિઠલ સુરજીત સીંગ ઇનજે હથ મિંજા નાઇયર જપુવો વિજી જટે ધક્કો મારે ત ઉ નર ભફાંગ કંધો પટમેં છણ્યોં ને ઊભો થીણ વિઞે તેનું મોંધ ઉડાં વિઠલ ટુન ટુન જેડ઼ી જાડી બાઇ સાલીની અગરવાલ ઇનજી પુઠતે વિઇ રિઇ ને પો વટ વિઠલ મુસાફરકે પિંઢજી નિડ઼ીમેં બધલ રૂમાલ ડિંધે ચેં

ઇસસે ઇસકે હાથ બાંધલો ઔર મેરી હેન્ડ બેગ એક ઓર સ્કાર્ફ હૈ ઉસસે ઇસ કમીનેકે પેર બાંધ દો….’સાલીની જી ચેં વે તીં થ્યો.સાલીની ઉન નરજા જીથા જલે મથો પટમેં પછાડીંધે ચેં

 ‘પ્લેન હાઇજેક કરના થા…? બાપ કા રાજ હૈ ક્યા સાલે કમીને..ચિઇ ઊભી થિઇ ઉનજી પાસડ઼ીમેં વમ ભરે બ લતું હંય.  

             મિણી મુસાફરેજો જીવ અધ્ધર તાલ હો સે નિરાંતજો સા ખયોં.બારા કુરો થ્યો તેંજા સમાચાર પાયલટકેમેં ડિનેમેં આયા ઇતરે વેમાન મુંભઇજી ડિસ જલે ને ભરોભર ૧૨.૧૫ વગે એરપોર્ટતે ઉતર્યો.ઉડાં હાજર મિલટરીજા કમાન્ડો વેમાનકે ઘેરે ગિડ઼ા ને મિણિયાં મોર હથ પગ બધલ ઉન નરકે પોટલે વારેંજી ઢિસડેને ઉતાર્યો ને હથમેં બેડ઼ી ડસકલા પેરાય ને બોંય રૂમાલ સાલીની અગરવાલકે સોંપ્યોં,ગૃહમંત્રી ઉડાં હાજર વા ઇની સુરજીત સીંગ ને સાલીની અગરવાલકે ખિકારી ચ્યોં

‘આંજી અગમચેતીસે વેમાન ને મુસાફર સહી સલામત મુંભઇ પુજી આયા.૧૫મી ઓગષ્ટજો આં બીજો સન્માન પાંજા રાષ્ટ્રપતિ કંધા સે સુણી હાજર મિણી તાડ઼ીયું વજાય હિરખ ક્યોં ત સુરજીતસીંગ કમાંડોજો મુખી વો તેંકે ઉ મોતીયેં મડ઼ેલ નાઇયર ડિને,

           ટીવી ને છાંપે વારા ઉડાં પુજી આવ્યા ને એરપોર્ટ મિંજા બાર અચિંધલ સુરજીતસિંગ ને સાલીની અગરવાલકે ઘેરે ને કીં થ્યો ને કુરો થ્યો એડ઼ા સવાલ ક્યોં તેંજા જભાભ વારે બોંય વ્યા,

             કમાંડોજો મુખી હાફિસમેં અચી ઉ નાઇયર વડે સાયેભકે ડિને ત ઇની ચ્યોં ક જીત ખડકાડ઼ જગિયા વે ઉડાં હેલીકોપ્ટરસે મથાંનું ઘા કરે ઇ મોતી મડ઼ેલ નાઇયર વારો બોમ ફોડે વિજણું ને તીં જ બોરે ઉંચે રિઇને કરેમેં આવ્યો પ કો ધડાકો ન થ્યો ઇતરે હેલીકોપ્ટર જીડાં નાઇયર ઘા કરેમેં આયો વો ઉડાં ઉતાર્યોં ને ડિઠોં ક હિકડ઼ે કોરા કાઠજો નાઇયર ને બે કોરા મોતીજો કવચ ને થોડાક હારલ મોતી લધાસે નેરેને બોંય કમાંડો ખિલ્યા ને મિડ઼ે ઉસેડે હિકડ઼ે પ્લાસ્ટિકજે ઝબકેમેં વીજી પાછા હાફિસ આયા ત હાફિસર પુછેં

‘ઉ બોમજો ધડ઼ાકો કિતરો જોરાતો વો…?’

સાયેભ ઉ બોમ અંઇ પ નેરે ગિનો…..’ ચિઇ ઉ ઝબલો સાયેભકે સોંપેમે આવ્યો

‘અડ઼ે…હી ત સારે ટાણેતે વપરાંધો સોભાજો નાઇયર જ આય…’

૦-

     હિડાં ચાવડીતે જેલમેં પુરલ ઉન નર કે,ભાંઠાવરી કરેને પુછાણો કરેમેં આયો ક ઇ કિન ટોડ઼કીજો મેમ્બર આય ત ઇ હિકડ઼ો જ જભાભ વારેંતે ક પિંઢજો નાં છાપેમેં છાપાજે ને સમાચારમેં ઇનજો નાં ગજે તેં લા ઇન ઇં કેવેં પ વિસવાસ કેર કરે…? (પુરી)

 ૨૭-૦૪-૨૦૧૬

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: