ઓટો હુંધો

house

મિણી ઘર વટ પિંઢજો ઓટો હુંધો

મિણી ઘરમેં ત્રાંમેજો લોટો હુંધો

અપાકે જ હારાજે લોટેજો પાણી

ઇનકે ઉગે લા ત મિસોટો હુંધો

સીધા સચ્ચે માડ઼ુજી વિચ નેર્યો

ઇનમેં કોક ખુટલ ને ખોટો હુંધો

ડેવી ડેવતાજી છબી્જી વિચમેં

વડે માઇતરજો કો ફોટો હુંધો

ઘર પિંઢજેમેં કીં ડપ લગેતો

લગેતો કીંક ત ઓટોગોટો હુંધો

રિખડલ ગોધેસે ચેતીને હલજા

ઇન વિચમેં કોક ત ભુંરાટો હુંધો

ખલક સજી અંઇ ખુંધે વરજા

“ધુફારી”જો કિડાં નં જોટો હુંધો

૧૦/૦૮/૨૦૧૬

 

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: