મુંકે ખિલ અચેતી

khil

એંકારમેં ફિરધી ડિસીને મુંકે ખિલ અચેતી

લટુડા પટુડા નેરે ઇનજા મુંકે ખિલ અચેતી

તિખી તરાર જેડ઼ી થિઇને વેતરે ઉભો વિધે

છતાં વિખ ડિને સે પીંધે મુંકે ખિલ અચેતી

ફોમેં હલીને ચચરેં ઇન વાંઢા ધિલ કિતરા

ઇલકાઇ પ ઇનજી ડિસધે મુંકે ખિલ અચેતી

જુવાણઇજો ફો પ ઇનજો કિતરા ડીં ટિકધો

ડૂસી થેલ ઇ કેડ઼ી ડિસાધી મુંકે ખિલ અચેતી

મથો ફિરેલ ઇનકે જડે ભુસકાણું હી “ધુફારી”

ઇનજા ખેલ ફોગટ થ્યા ત મુંકે ખિલ અચેતી

૨૬-૦૮-૨૦૧૬

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: