કો અચે નતો   

chup 3

અભ મિંજા ઉતરી કરે કો અચે નતો

ખલકતે ત ચાંતરી કરે કો અચે નતો

કરમજે હથમેં ડિસો માડ઼ુ આય ધેકલી

કરમકે ત છેતરી કરે કો અચે નતો

કારી કોટડ઼ી વિચ હી જીયણ ફસાણો

ઇનજી ઇ ભિત કોતરી કો અચે નતો

ધિલ ખોટી ધલીલે કિરેતો સિસવિસ

ઇન સિસવિસકે વેતરી કો અચે નતો

આરિસે જેડ઼ી આય હિડાં મિડ઼ે હકિકત

આરિસે મિંજાથી ઉતરી કો અચે નતો

વેમજો ઇલાજ ત નાય લુકમાન વટ

‘ધુફારી’કેણ સે ખાતરી કો અચે નતો

૨૬-૦૮-૨૦૧૬

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: