ગજાઇયેંતા

speakers

સચ્ચા ખોટા પાંપરેસે ગામ ગજાઇયેંતા

એડ઼ા ખોટા કમ કરે ને હિંયા ડજાઇયેંતા

કેંજો કુરો થીંધો તેંજી ઇનીકે ચિંધા કેડ઼ી

પિંઢજો સવારથ સરધે સિધા સિરાઇયેંતા

પગમેં ઇનીજે પધમ હુંધે કુત્તે સાં ટિલેતા

ઇ અંઇ નિવરા ટિટ બાર આંજા ખુખડાઇયેં

નિઢી સુંઢી ગાલમેં મરી મસાલા વિજીને

પખ મિંજા કેણ કાગડો અફવા ઉડાઇયેંતા

હથચડી વ્યો ફૂલણસીં ઇનજી ખૂટી ખજાણી

ભુસો ભરે ભેજેમેં ઇં ચણેજે ઝાડ ચડાઇયેંતા

ઉઘરાણીને વિરચાણી બોંય સગી અંઇ ભેનરૂં

બીં મિંજા જેંસે પે પનારો ભસ વિરચાઇયેંતા

તમાસેકે કડેં નં તેડ઼ોવેતો જુની ચોવકમેં ચેંતા

નેરણ તમાસો ઇ છેટે ઊભીને બેંકે વિડ઼ાઇયેંતા

સચ્ચા ભેરૂ આંજા હુંધા સે ત અસોસાર મિલીને

આંજા હિંયા ઇ હિયારી ને હુભ ડિઇ છિલાઇયેંતા

ગામ આંકે ગમેસે ચોંધા આતમકે અંઇ પુછજા

‘ધુફારી’ચેં ઇ આત્મારામ આંકે ભાન કરાઇયેંતા

૧૪-૦૯-૨૦૧૬ 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: