કેડ઼ી ખબર

dont

કેકેં કીં પ પુછોતા ત ચેંતા કેડ઼ી ખબર;

એડ઼ો જભાભ ડીંધે ઇ ચેંતા કેડ઼ી ખબર

ચાર પગ અંઇ હલધે વાટાડ઼ુકે પુછજા;

હી માગ કિત ફુટેંતા ચેંતા કેડ઼ી ખબર

હી થિઇ કેડ઼ી ઇગ્યારસ પુજારીકે પુછજા

સાઇ થિઇ ક અંધારી ચેંતા કેડી ખબર

મારાજ કથા વાંચેને કોક સુમકે પુછેતા;

અરથ સમજાણું આંકે ચેંતા કેડી ખબર

નયમેં વેંજેલા પોધેં મોર ક્યાં પુછાણું;

ઉની આય ક તાંગી ચેંતા કેડી ખબર

વડર કારા ડિસી કરે કેંકે ક્યાં પુછાણું;

મીં પોંધો ક નંઇ પે ચેંતા કેડી ખબર

કિત મિલે ‘ધુફારી’ એડ઼ો અંઇ પુછોતા

મસ્તરામ કિત હુંધો ચેંતા કેડી ખબર

૧૩-૦૯-૨૦૧૬

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: