એડ઼ો મિણીકે ચેંતા

chup 3

ગણે માડ઼ુએજે મગજમેં કુત્તેજો હડકો વેંતા

ઇનજે લીધે હડકવાજો જટકો ડિયેંતા

પૈસા કમાયે લા કરે જુકો રાત ડી મથેતો

બોરો લોભિયો એડ઼ો મિણી કે ચેંતા

કમાયલા પૈસા ચાંવત કરે વાવરેતો

બોરો મખ્ખીચૂસ એડ઼ો મિણીકે ચેંતા

ઘર લા પિંઢ લા પૈસા ધિલ ભરે વાવરિયેતા

તો ગતાગમ વિગરજો એડ઼ો મિણીકે ચેંતા

કડેંક કે વટ આના મઙે સે મિલ્ધા

કડકો આય કુરો ડીંધો એડ઼ો મિણીકે ચેંતા

મિલે જીંકી જીયણમેં તેંમે સે સંતોસ રખેતા

આડ઼સુ બ્યો કમાઇધો કીં એડ઼ો મિણીકે ચેંતા

નોકરી વે ખાસી મથે પગાર વે ખાસો મિલધો

નિક્કી કરેતો ઊંધા ધંધા એડ઼ો મિણીકે ચેંતા

જમાર સજી કુતે વારેજી પૈસે પ્વા ટોલેતો

પિંઢલા કીં વવરે ન મુરખ એડ઼ો મિણીકે ચેંતા

ધુફારીચે આરીસા જેડ઼ા વેં ઇ નર ઇં સમજો

પિંઢ જેડ઼ા મિણીકે સમજી એડ઼ો મિણીકે ચેંતા

૦૫૧૦૨૦૧૬

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: