પાગલો નાધિયા (૭)

nadia

(વે અંકનું અગિયા)

          બે ડીં અનુપમ ને પાગલો પાછા જમભાજી ડેલીતે આયા ઇતરે ડેલીજો તાડ઼ો ખોલે અઙણમેં આયા ત અનુપમ પુછે

હાબોલ હાણે તું કુરો વતાય વારો અંઇયે…?

પેલા ભેણીજો તાડ઼ો ખોલ્યો..’પાગલો ચેં

     અનુપમ તાડ઼ો ખોલે પાગલે પેલે માડ઼જી ધરી ખોલે સુંચ બ્વાર કે પો ભેરો ખણી આયો વો સે ખીલો તરિયેજી લાધીમેં ભરાયને ધક્કો ડિઇ લાધી સિરકાય સે નેરે અનુપમકે નવાઇ લગી તરમેં ખાનો વો ઇનમેં હિકડ઼ી મિટ્ટીજી હંઢલી વિઇ ખાલી વિઇ ઇન લાધી પાછી સરકાય ભંધ કેં

ખાલી આય..’પાગલે ચેં

ઇતરે…?’અનુપમ પુછે

‘જુને જમાનેમેં તિજોરિયું નં વિઇયું ને ભેન્કમેં લોકર નં વા તડેં માડ઼ુ પિંઢજા પૈસા હીં લકાયને રખધા વા..’પાગલે અનુપમકે સમજાય

તોકે ખબર વિઇ…?’

ના મુંકે વેમ વો કદા વખત એડ઼ો કીં હથ અચે…’

     મિણી ભોંઇમેં સુંચ બ્વાર ક્યોં કીં હથ લગો.આખર ત્રભોંઇમેં વ્યા.પેલી બિઇ ભોં મેં કીં હથ નં લગો ત્રે માડ઼્જી ધરીજે તર મિંજા હિકડ઼ી વડી હાંઢલી મિલઇ તેમેં ભખમલજી હિકડ઼ી વડી કુથરી વિઇસે ખોલેને નેરિંધે અનુપમ હેભત ખાઇવ્યો ઇનમેં ચાંધીજા પાંચિયા વા પાછી ઇનમેં હિકડ઼ી નિંઢી કુથરી વિઇ ઇનમેં રાણીછાપ સોનજી ગિનિયું વિઇ.

ડિઠાં…..? મુંકે લગેતો હી જમભા રખ્યોં હુંનો…’પાગલો ચેં

        મિડ઼ે તાડ઼ા મારે ને હાંઢલી ખણી બોંય બાર આયા.પાગલો હોટલતે વ્યો ને અનુપમ હાંઢલી ખણી ઘરે આયો તિન ટાણે કસ્તુરભેણ ને કિસોરભા બોંય હાજર વા.

હી હંઢલી કિડાંનું ખણી આવેં અનુપમ….?’કસ્તુરભેણ પુછ્યોં 

 ‘અંઇ પિંઢ નેરે ગિનો…’ચિઇ હાંઢલી ઇનીજે હથમેં ડિને    

            કસ્તુરભેણ ન્યાર કરેને હંઢલી ટેબલતે રખી મથે બધલ લુગડો છોડયો સે કઢી ઢકણ ખોલે ઇન મિંજા ભખમલજી કુથરી કઢી ખોલીધે ચાંધીજા સિક્કા ડિઠોં

અડ઼ે હી તું ક્યાંનું ખણી આવેંકેર ડિને…?’

અઞા બિઇ કુથરી ખોલે નેર્યો…’અનુપમ ચે         

અડ઼ે….’બિઇ કુથરીમેં રાણી છાંપ સોનજી ગિનિયું નેરે કસ્તુરભેણ ચ્યાં              

અડ઼ે કુરો હલેતો…? મુંકે કિંક ચો…’છાપો બાજુમેં રખધે કિસોરભા ચ્યાં

અંઇ હિડાં અચીને નેર્યો…’

અડ઼ે હી રાબાવાજે વખતજા પાંચિયા અંઇ કચ્છજો જુનો ચલણ..ને હી ભ્રીટનજી રાણી વિકટોરિયા છાપ સોનજી સજી ગિનિયું અંઇહી મિડ઼ે તોકે કિડાંનું લધો…? કિડાંનું ખણી આવેં…? તોકે કેર  ડિને…?’કિસોરભા  પુછ્યોં

જમભા…’અનુપમ ચેં

           અનુપમ કસ્તુરભેણ ને કિસોરભાકે અજ જમભાજી ડેલીમેં ને પાગલો વ્યા તેં વા પો કુરો થ્યો સે મિડ઼ે ગાલ કેં બોંય ધ્યાન ડિઇ સુણધાવા

કાકી હી અંઇ સંભાર્યો..’

પાં ઇં કરિયું ભેન્કમેં તોજે નાંજો લોકર ખોલાય લોકરમેં હી રખી અચોં.ઘરમેં હેડ઼ો જોખમ રખાજે.આંઉ હિડાંજી ભેન્કમેં તપાસ કરિયાંતો હિડાંજી ભેન્કમેં લોકર મિલધો ખાસી ગાલ આય નિકાં ભુજમેં તપાસ કંધાસી..’કિસોરભા ચ્યોં

આંકે ઠીક લગે સે ત્યાં સુધી કાકી હીં હંઢલી આંજે કબાટમેં રખો…’ચિઇ અનુપમ હંઢલી કસ્તુરભેણકે ડિને

            કિસોરભા કે આખર ભુજજી હિકડ઼ી ભેન્કમેં લોકર મિલી વ્યો.મિડ઼ે વિધી પુરી કરે હાંઢલીજી કુથરિયું લોકરમેં રખાણી પો પાસબુકને લોકરજી ચાવી અનુપમકે ડિઇ કિસોરભા ચ્યોં

હાણે લોકરજા નંમર જાધ રખજ ને પાસબુક ને ચાવી સંભારીજ..’

ના ભલા હી મુંભઇ ખણી વિઞીને આઉં કુરો કરિયાં..? અંઇ સાચવ્યો ને પાસબુકજે છેલ્લે પનેતે તે લોકરજા નંમર લખી રખો જાધ રખેજી પપજડ઼ નં…’અનુપમ મિડ઼ે પાછો ડિંધે ચેં

ભારી પક્કો અંઇયે…’ચિઇ કિસોરભા ખિલ્યા

        ઘરે અચી કિસોરભા લોકરજી ચાવી ને પાસબુક કસ્તુરભેણ ડિઇ ચ્યોં

હાં ગિન હું હંઢલી સાંચવેલી પિઇ આય ઇનમેં હી પાસબુક ને ચાવી રખી સાંચવીજ

          બિપોરજો અનુપમ મુંભઇ ડામોધરભાઇકે ફોનકે ને મિડ઼ે સુણી સગે તેં લાય સ્પિકર ચાલુ કેં

હલ્લો ડામોધરકાકા આઉં મડઇથી અનુપમ બોલાંતો…’

હાં અનુપમ પુતર કીં આય તોજી તબિયત ને કીં લગી જમભાજી ડેલી…?’

ડામોધરકાકા આઉં એકધમ  ભરોભર અંઇયા.આઉં ડેલી નેરે આવ્યોસે,લકડેતે કેલ નિકસી મસ્ત આય.ડેલી સજી જાજરી થિઇ રિઇ આય સે ડિઠે પ્વા ધ્રુસાયજો મન નતો થીએ.આઉં વિચાર ક્યો આય ,અંઇ કોક ખાસે ઇજનેરકે હિડાં હલાયો હિક્યાર મિણી ભેણીએજા ફોટા પાડે ગિને પો નકસા ભનાય ઇનમેં જુકો લકડો વાપરેલો આય સે કો જાત જી તુટ ફુટ વિગર કઢાય ગિને પો ધ્રુસાયને નકસે પરમાણે સરીફિરીથી ઉજ લકડો વાપરે નઇ ડેલી અડે ડે ઇતરે જમભાજી ડેલી જેડ઼ી વિઇ એડ઼ી નંઇ ઊભી થિઇ વિઞે…’

વાહ તોકે જમભાજી ડેલીસે નેડ઼ો લગી વ્યો ખાસો ખાસો આઉં વ્યવસ્થા કરિયાં તો જરા કિસોરસે ગાલ કરાય..’

ડામોધરકાકા આઉં કિસોર કીં અયો જયશ્રી કરસન ..’

જયશ્રી કરસનઆઉં મજામેં અંઇયા હાણે અનુપમજી તબિયત કીં આય…?’

હિકડ઼ેધમ ફીટ ને ફાઇન આય ચિંધા કજા..’

          પો પાગલેકે કોઠએને અનુપમ જમભાજી ડેલીતે વ્યો વો ને ડેલી મિંજા મિલ્કત હથ લગી સે ને ભેન્કજે લોકરમેં રખાણી તેંજી મિડ઼ે ગાલ ક્યાં..(વધુ બિઇ ટપાલમેં)

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: