વેમજી ભમરી

bhamri

વેમજી ભમરીમેં કડેં નં પોણું;

ભારી થિઇપે પો કિડાં રોણું

અભમેં પખ વિગર કીં ઉડંધા;

પગકે ટિકાય ને ધરાતે રોણું 

અભ ફાટેકે અઘડી કીં ડેવાંધી

સુઇ ખણી કિતે જોંત નં થીણું

ગંધી કિતરી લમી સે નેરીજા;

ઉછાજે ભસ ઇતરો લંમો થીણું

માડ઼ુ ગણે અકોણા આંકે મિલંધા;

ઇની ભેરા પાં અકોણા નં થીણું

ભેસુરા અયો સે બુઝો છતા પ;

ગડોડ઼ે વારેજી ભૂકે કરે નં ગેણું

ધુફારીચે કઇક અચી લડે વ્યા

સીખી ગિનો કીં ખલકતે રોણું

૦૫૦૯૨૦૧૬

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: