જનક કુરો જભાભ ડે…?

bik

         મેણેજો છેલ્લો અઠવાડો વો ઇતરે કમ ગચ વો. તેમેં અધુરેમેં પુરો પિંઢજે કાકાઇભા જે લગનમેં વેલ ઇનજે મધધનીસ કપીલજો કમ પ ઇનકે જ કરેજો વો.ઇન ભારણ નીચે જનક થકીને ગુડ થિઇર્યોતે.સાંજીજો ચાર વગે હાફિસજી ચાય પીધે પ્વા ઇનજી નજર સામલી ભિત મથે રખલ ઘડિયાલ મથે આંટા ફેરા કંધી વે ક,કડેં પંજ વજે ત આઉં ટાણે ઘર ભેરો થિઇ વિઞા.

    એડ઼ે જ હિકડ઼ે સિંજા ટાણે જનક ઘરે આયો તડેં ઇનજો પુતર પુનિત સુતો વો ને સોફે તે લમા ટંગા કરે હેમાંગી ઇનજી માનિતી ઇન્ગલીસ ચુપડી ફેમિના વાંચેતે સે ડિસી જમક મનો મન ચેં

‘હિનકે આય કીં ચિંધા…? કેડ઼ી મોજ સે ફેમિના વાંચેતી…?’

           બ્રીફકેસ સોફે વટ રખી નેકટાઇ ઢીલી કંધે સોફેતે ઇ ફસ કંધે વિઇર્યો.પો લમા ટંગા કરે મથો ઢારે અખિંયુ મુંચે ત પાણી ડિંધે હેમાંગી ચેં

‘તું હથ પગ ધુઇ ગિન ત પોય પાણ મોલમેં વિઞી અચોં…ચાય ભનાઇયાં નં…?’

‘હા…પ તોકે મોલ મિંજા ગિનણું કુરો આય…? અજ નંઇ વિઞો ત નંઇ હલે…’મોં ફિટાય જનક પુછે

         હેમાંગી કીં પ જભાભ વારે વિગર રર્સોડેમેં ચાય ભનાય લા હલઇ વિઇ,જરા વાર રિઇને ચાય ને ખારી ભિસ્કૂટ ખણી આવઇ પો ચેં

‘ખાસ ત ઘે ને થોડાક મસાલા ગિનણા અંઇ ને વરધે સાગ પન ગિનણા અંઇ.કો હેર તું હાફિસ તા અચેતો તડેં થકલ લગેંતો કમ જીજો આય હાફિસમેં…?’

‘હા ઉ કપીલ ઇનજે કાકાઇભાજે લગનમેં વ્યો આય ઇતરે ઇનજે ભાગજો કમ પ મુંકે કરેજો વેતો..’કોપ મિંજા ચાય પીંધે જનક ચેં

‘ત તોજે બે મધધનીસજી માંગણી કર ગિન નં…’

‘હાફિસમેં હેર ઇ જ ત રામાયણ હલેતી.માડ઼ુ ઓછા અંઇ કોક બ ડીંએં લા ત કોક અઠડે લા રજાતે વ્યા અંઇ..’મોં ફિટાય જનક ચેં

તું નં હલેં આઉં મુંજી બાઇકતે ભાઝાર હેકલી વિઞી અચાં.તું જરા પુનિતજી ન્યાર કજ. નિંધર મિંજા જાગે બોર્નવિટા ભનાય ડીજ પો ચે મેગી ભનાય ડીજ..’ચિઇ ઠલા વાસણ ખણી હેમાંગી રસોડેમેં વિઇ પો હિકડ઼ી કુથરી ને પૈસેજો પાકિટ ખણી બાર આવઈ ને ચેં

આઉં વિઞાતી તું જરા પુનિતજો…’

હા..હાઆઉં પુનિતજી ન્યાર કંધોસે તું તોજે વિઞ..’હેમાંગીજી ગાલ કપીંધે જનક ચેં ને પોય પુનિતજે પડખેમેં લંમાય થોકોડ઼સે ઇનજી અખ ભેરી થિઇ વિઇ.

         હેમાંગી ભાઝાર મિંજા ઘરે આવઇ પેપુતર બોંય સુતા વા ડીસી હેમાંગી મુરકઇ. પો હરે કરે પુનિતકે ઉથિયારે બોર્નવિટા પિરાયને સોસાયટીજે ભગિચેમેં કોઠે વિઇ.કલાક વાર રિઇને પાછી આવઇ જનક અઞા સુતો વો.પુનિતકે રસોડેજે ઓટેતે લેસન કરે લા વેરાય ને પિંઢ રસોઇજે કમમેં પિઇ.

        રસોઇ થિઇ વિઇ ત જનકકે ઉથિયારે

‘જનક નો વગા હલ જીમી ગિન..’

‘હેં…નો વજી વ્યા ખબર પ નં પિઇ ખાસો ખાસો તું થારી પિરસ આઉં નાયણીમેં વિઞી અચાં..’ચિઇ જનક નાયણી કોરા વર્યો.

            ત્રોંય ભેરા વિઇ વિયારૂ ક્યોં.પુનિત કાર્ટુનજી ચુપડી વાંચેંતે.હેમાંગી રસોડેજી સાફસુફી કેંતે ને જનક ટીવીજી ચેનલ ફિરાંયતે.રસોડેજો કમ પતાય હેમાંગી બારા આવઇ ત ચુપડી પુનિતજે ખોરેમેં પિઇ વિઇ ને ઇ સુમીર્યો વો ચુપડી બાજુમેં રખી પુનિતકે પલંગતે સુમારે ને પો પિંઢ લમાય ત સુમી રિઇ.બ ચાર સમાચારજી ચેનલ નેરે જનક પિંઢજે રૂમમેં આયો ત ડિઠે હેમાંગી ઘોઘારા મરેંતે.

         જનક હેમાંગીજે પડખેમેં સુતો.બિપોરજી નિંધર પ્વા ઇ જાગધો જ પ્યો વો. હેમાંગીકે નેરે ઇનકે વિચારે જ ઇ હિકડ઼ો ડીં મુંજી કાયામેં હાફિસતે વિઞે ત ઇનકે ખબર પે ક કિતરી મથાકુટ ને કિતરે ભારણમેં આઉં રાં તો.જ હિકડ઼ો ડીં ઘરજે મિંધરમેં ઉભલ કાનુડો મુંકે પછે મઙ..મઙ જનક તું મઙે સે ડિયાં ત ચાં હિકડ઼ે ડીં લા મુંજી ને હેમાંગીજી કાયાજી અધલ ભધલ કરે ડે.પો પિંઢજે હેડ઼ે વિચારતે જનકકે ખિલ આવઇ ને ઇ સુમીર્યો.

            બે ડીં જનકજી અચિંતી અખ ખુલી વિઇ ત ઇન ડિઠે હેમાંગી ઇનજી કાયામેં હલઇ વિઇ ને ઇ હેમાંગીજી કાયામેં. જાટપાટા વિછાણ છડે નાયણીમેં જનક વ્યો ને ભુરુસ કરે રસોડેમેં અચી પિંઢ લા ચાય ભનાય સે પીધે.ભ્રેઢજા ટુકર સેકે ને હેમાંગી લા ચાય ભનાય ને ઢકેને રખી ડિને.સિરાણી લા ભટાટા પૌવા ભનાય.પુનિતજે નાસ્તેજે ડબ્બેમીં વિધેને પો પુનિતકે ઉથિયારે ઇનકે ભુરુસ કરાય વેંજારે નિસાડ઼જા લુગડા પેરાય.બોર્નવિટા વારો ડૂધ ને સેકલ ભ્રેઢ મથે મુરબો લગાય નાસ્તો કરાય.નાસ્તેજો ડબ્બો નિસાડ઼જે થેલેમેં વિજી પુનિતકે બાઇકતે નિસાડ઼ છડે આયો.

          જનક ઘરે અચી હેમાંગીકે ઉથિતરે ઇ નાયણીમેં વિઇ ત વિછાણ સરખો કરે ને હેમાંગી લા લુગડા,મોજા,રૂમાલ ,ટાઇ પલંગ તે રખી થધી ચાય ઓવનમેં કોસીકેં  ને અડરીમેં ભટાટા પૌવા જમણજી ટેબલતે રખેં.હેમાંગી સિરાણી કરે ગિડ઼ે ત બ્રીફકેસ જલાય મિઠી ડિઇ બાયણે સુધી છડે આયો.પો ઇન પ્વા જ આંટા ફેરા કંધી મિનીકે ખીર ડિને ને પારલ કુતેકે કુતેજા ભિસ્કૂટ ડિને.કુતેકે વેંજારે ને હેર ડ્રાયરસે ઇનજા વાર સુકાય પોય ખાસ ઇન લા રખલ ભુરૂસ ઇનજે લંમે વારેમેં ફિરાય ત કુતો ને મિની ઇની લા રખલ ગાધીતે વિઇર્યા.

        હાં હાણે વેંજી ગિના ચિઇ જનક નાયણીમેં વ્યો ને હરે કરે લુગડા ઉતારે.પો હરે કરે અખિયું મુંચે હેમાંગીજી કાયાતે હથ ફેરણ લગો.ઇન હથ ફેરસે ઇનકે કોક અલગ જાતજો અનુભવ થ્યોતે તેંજી મોજ માણેમેં પ્યો વો ત રૂમજી ઘડિયાલમેં નોં જા ટકોરા થ્યા ત ઇનજી સમાધ ભંગ થિઇ વિઇ.

 ‘અડ઼ે રસોઇ કરેજી ત અઞા ભાકી આય..’ચિઇ જાટપાટા ફુંવરે નીચે ઊભી નાઇ ગિડ઼ે ને ટુવાલ વિટે બારા આયો અઙ ઉગી લુગડા પેરે વારમેં ડંધિયો ફરાય રસોડેમેં આયો.સાગ સુધારે વિઘાર કેં કુકરમેં ડાર ભાતજા ડબરા રખી કુકર ચડાય માનીએજો અટો બધી માનીયું વટે ગિડ઼ે.કુકર ઠરે તાં સુધી મિડ઼ે મસાલા વિજી ગ્રાઇન્ડરમેં ચટણી વટે.કુકર ખોલે ડાર જંગે ડારજો વિઘાર કેં પ્વા વટે રખલ ચાર માનિયું સેકે હેમાંગી લા ટિફીન ભરે ત ઘંટી વગી ને હેમાંગીકે ટિફીન પુજાઇધલ ડબ્બે વારરો તેંકે ટિફીન ડિઇ રવાનો કેં

        ફ્રીઝજે બાયણેતે અજ કરેજા કમજી નોંધ લોચુંભકસે ચોડલ વિઇ સે ખંય.પો કુથરીને પૈસે પાકિટ ખણી બાર

આયો.બાઇક ચાલુ કરે મિણિયા મોર ભેન્કજે મસીન મિંજા પૈસા કઢે પો લાઇટ ને ટેલિફોનજા બીલ ચુકાય.ભાઝર મિંજા

ભિસ્કુટજા પેકેટ,નાસ્તેજા પેકેટ ગિડ઼ે ને વરધે મોધીકે લિસ્ટ ડિઇ સાંજીજો ડિઇ વિઞેજો ચેં.અજ નિસાડ઼્મેં માઇતરેકેં

માસ્તરકે મિલેજો વો સે મિલી પુનિતકે ઘરે કોઠે આયો.ફટાફટ વટેલી માનિયું સેકે પુનિત ભેરો માની ખેણ વિઠો. પુનિતકે

રસોડેજે ઓટેતે લેસન કરે લા વેરાય.વાસણ ડિસ વોસરમેં વિધે.વોસિન્ગ મશીનજા લુગડા સુકાય લા ડ્રાયરમેં વિધે.કાલ

ધુવાણા વા ઇ લુગડા આઉં ધોબી કે ડિઇ અચાં ઇ પુનિતકે ચિઇ જનક ઘર બારા નિકર્યો ત સામેથી મંધિરાકે અચિંધી ડિસી

ઇ બોરો રાજીયાણું થ્યો

‘હાય હેમાંગી….’મંધિરા ચેં ત બાઇક ઊભી રખી મંધિરાકે બખ વિજેજો મનસુબો કેં પો થ્યો હેમાંગી ઇનકે બખ નં વિજધી હુંધી ત…?’ વિચારે બખ વિજેજો મોકુફ રખે પો હિડા હુડાંજી ગાલિયું કરે છુટા પ્યા.ધોબી કે લુગડા ડિઇ જનક ચાવીસે ધરવાજો ખોલે ઘરમૅ આયો ત પુનિત ચુપડી વાંચિધે સુમીર્તો વો ઇનકે પલંગતે સુમારે પિંઢ જરા લેટેજો વિચાર કેંતે ત જાધ આયો અજ કમવારી નાય અચે વારી ઇતરે ઘરમેં બુવાર સુવાર ને પોતા પિંઢકે કરેજા ભાકી અંઇ ને નાયણીજો નડ઼ ટિપકેતો ઇન  લા સોસાયટીજી હાફિસમેં વિઞણું ખપંધો મુવા ટેલિફોનતે કાં મિલે નં કાં ધાધ નં ડિએ એડ઼ો ભિભડાટ કંધો ચપ્પલ પેરે જનક હાફિસમેં વ્યો.

       પટેવારોચેં સેક્રેટરીજી બાઇક લિસકી વિઇ ઇતરે ઇ ત ઇસ્પટાલમેં આય સે સુણી પિલ્લો ડાચો કરે જનક ઘરે આયો ને જાટપાટા બ્વાર ને પોતા પતાય ભસ હાણે ઘણે થ્યો ચિઇ ઇન પલંગતે મેલાંય.અઞા હિકડ઼ો જોકો મડ આયો હુંધો તા ઘરજી ઘંટી વગી.જ્ટ ધોડ઼ી ધરવાજો ખોલે ત મોધીજો માડ઼ુ રાસન ખણી આયો વો સે રસોડેજે ઓટેતે રખાય માલ લેખે ન્યારેને પૈસા ડિઇ રવાનો કેં.વરી જરાવાર વિઞીને સુમેજો વિચાર કેંતે ત ફરી ઘરજી ઘંટી વગી ધરવાજો ખોલે ત હેમાંગી હાફિસતા અચી આવઇ વિઇ.

          કેડ઼ી રિઇ હાફિસજી કમગિરી ઇં પુછેજી જનકકે ઉકોંઢ થિઇ પ હેમાંગી કડેં ઇનકે એડ઼ો પુછે નાય ઇતરે મંઢે વારે હેમાંગીકે પાણી ડિને.રસોડેમેં વિઞી ચાય ભનાય ભેરી ખારી ભિસ્કુટ ખણી આચી હેમાંગીકે ડિને.

‘કીં ગાલ થિઇ બોરો રાજીપો થ્યો આય…’ચાય પીંધે જનક પુછે

‘મું ત અજ નાણાવટી સાયભકે ચોખ્ખો ચિઇ ડિનો,આઉં મુંજો કમ કંધોસે મુંજો મધધનીસ  કપીલજો કમ આઉં કુલા કરિયા..? મુંકે મુંજે કમજો પગાર મિલેતો ઇતરે કાં મુંકે મધધમેં માડ઼ુ ડ્યો કાં મુંજી ૧૦ ડીંજી રજા મંજૂર કર્યો..’હેમાંગી ભેફિકરાઇસે ચેં

‘તું નાણાવટી સાયેભકે હીં ચે…? પો…?’જનકકે, નવાઇ લગી ઇતરે પુછે

‘હા..ઇની મુંકે ચ્યોં મીસ્ટર માંડલિયા રજાજો હેર રોણ ડ્યો આંકે કાલ મધધનીસ મિલી વેંધો..’

‘અડ઼ે વા….’બોરો રાજીયાણું થિઇ જનક ચેં         

‘હાણે વા..વા પોય કજ હલ અજ સાંજીજે સોમેં ફિલમ નેરે અચોં ઇતરે તું ને પુનિત જપાટે તૈયાર થિઇ વિઞો’હેમાંગી ટીવીજી ચેનલ ફિરાઇધે ચેં

       ફિલમ નેરે બાર અચીને ઇનીજી માનિતી હોટલમેં વિયારૂ ક્યોં પો છેટે સુધી ગાડીમેં ઘુમણ વ્યા.ઘરે આયા તડેં જનક ડિઠે પુનિત પુઠલી સીટમેં સુમીર્યો વો ઇનકે કોઠેને પલંગતે સુમારેં પો જનક હેમાંગીમેં ઘુસીને હેમાંગીજી કાયામેં કામક્રીડાજી મોજ કંધે સુમીર્યો.અધરાતજો નાયણીમેં વિઞણ જનક વ્યો તડેં ઇનકે વિચાર આયો ક,હેમાંગી કેડ઼ી ખિલીને મિડ઼ે ઘરજા કમ કરેતી સે ઇનજી કાયામેં અચે પ્વા હિકડ઼ે જ ડીંમેં ઇનકે સમજાઇ વ્યો.નાયણીમાં અચી વિછાણમેં વિઠે વિઠે જ અરધાસ કેં હે કાનુડા તું ત અંતરજામી અંઇએ કાલ મુંજી અરધાસ સુણી અસાંજી કાયાજી અધલ ભધલ કરે ડિને ત મુંકે બોધપાઠ મિલી વ્યો હાણે પાછી અસાંજી કાયા અસાંકે પાછી ડે ત આકાસવાણી થિઇ

‘કાલ રાતજો તું જુકો કામક્રીડા કે તેંસે તોકે ઓધાન રિઇ વ્યો આય ઇતરે સુવાવાડ નં થિએ તાં લગણ હાણે કીં નં થિઇ સગે’

‘ઓહ..!! નો… ઓહ!! નો…’હેભતાઇને હથ પગ પછાડિધેં જનકેચેં ને ઇનજી  આંખ ખુલી વિઇ તો હેમાંગી પુછે

‘જનક કુરો થ્યો…?’

જનક કુરો જભાભ ડે…? (પુરી)

૧૭-૧૦-૨૦૧૬  

*યાહુ મેઇલતા મિલલ કો’ અજાણે લેખકજી ઇન્ગલીસ આખાણીજે આધારતા પેલા ગુજરાતી ને પો કચ્છી ભાસાંતર

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: