મુંકે નતો અચે

no-2

 

કિત ખોટો કીં કુછાજે મુંકે નતો અચે

ડિવાસણી કીં ડેવાજે મુંકે નતો અચે

મુરખજા સિરધાર આંકે ભેટી વિઞે

ઇનજી હા મેં હા કરાજે મુંકે નતો અચે

આંજી નં થિએ પુછા ફુઇ થિઇ વેણું

પેલે ગડે પાંચોજી થેજો મુંકે નતો અચે

સચ્ચા ખોટા ધુડ઼ા જીત ધસાજે વિઠા

ઇન વિચમેં વિઞી વેજો મુંકે નતો અચે

પાણી ડિસી અતાલા થિઇ ઠેંક ડિઇ પેં

નોલે પાણી વિઞી પેજો મુંકે નતો અચે

પિંઢથી કીં થિએ નં પગમેં આવટાજે

ઓડ઼ે જેડ઼ો વિચમેં ઉભેજો મુંકે નતો અચે

ધુફારીચેં કેંજો ડુખ નં વાંટાજે કેંથી

મગરજા આંસુ રૂવાજે મુંકે નતો અચે

૨૨૧૦૨૦૧૬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: