વડી જાતરા (૨)

heaven

        (છેલ્લી ટપાલતા અગિયા)

           મા ગુજારે વિઇ તેંજો ઘા પ્રસાંતજે ધિલતે ઊની અસર કેં.ભસ તડેં થી ઇ સુઞો થિઇ વ્યો.કડેં વિચારજે ચક્કરમેં ચડી વેંધો વો તડેં ઇનજી ઉર્યા પર્યા રે વારી બિંધુ ઇન હાલત મિંજા બાર કઢેજી કોસીસ કંધી વિઇ.કોલેજમેં જીકી ધિલ ડિઇ પ્રસાંત અભ્યાસ કરાઇધો વો તેમેં ભેગારજો અંસ ભીરી વ્યો.સિંજા ટાણે લાયબ્રેરીમેં વિઞેજો છડે ઇ ધરિયાજે આરે વેણ મંઢાણો.

          હિકડ઼ો ડીં ધરિયાજે આરેતે ઇનકે ઇનજો જુનો ભાઇબંધ બનવારી ત્રિવેધી મિલી વ્યો.બનવારી ઇનકે પિંઢજી બેઠક્તે કોઠે આયો.બોંય ઉત વિઇ જુની ગાલિયું ને જુના કિસ્સા જાધ કયોં.ઉત બનવારી પ્રસાંતકે ભંગ પિયારે ત અલ્લારખા ઢોલક ખણી આયો ને ઢોલકજી થાપતે ઇન ભોજપુરી ગીત ગાતે ઇનમેં બનવારી વાજેસે સાથ પુરાંય.ગુમસુમ રોંધે પ્રસાંતકે જીજો જ રાજેપો થ્યો.ઉન ડીંથી ધરિયાજો આરો છડે બનવારીજી બેઠકતે જ વિઠેજો ચાલુ કેં.બિંધુ હી ફેરફાર ગુપચુપ નેરીંધી વિઇ પ ઘરે અચે તડેં પ્રસાંતકે રાજી ડિસી ઇ પ રાજીયાણી થીધી વિઇ.

        હિકડ઼ો ડીં અલ્લારખાજી ઢોલકને વાજેજી સંગતમેં ગવાંધા ભોજપુરી ગીત સુણી આલબર્ટ ડીસોઝા બનવારીજી બેઠકતે આયો ને ડાધરેતે ઊભી મિડ઼ે સુણધો વો.ગીત પુરા થ્યા ત બેઠક તે મથે આયો. 

 ‘ગુડ ઇવનિન્ગ એવરી બડી

ગુડ ઇવનિન્ગપ્રશાંતચેં ત ઇ અચી વિઇર્યો. મિડ઼ે ઇનકે નેરણ મંઢાણા.

હમ આલબર્ટ ડીસોઝા,ન્યુ થિયેટરકા માલિક હમ ટુમ્હારા મ્યુઝિક સુના ટુમ્હારા ગાના સુના,હમકો બહોટ પસંદ આયા.હમ બહોટ ખુશ હુવા ઇસકે લીયે ઇધરકો આયા

થેન્ક્યુથેન્ક્યુ સો મચપ્રશાંતચેં

હમ માંગટા ટુમ હમારે સાથ કામ કરો,હમારે થિયેટરમેં મ્યુજીક ડો,ગાના ગાવ હમ ટુમ લોગકો જાનના માંગટા ટુમ આયેગા? હમ બહુટ ખુશ હોગા હમ ટુમ્હારે સાથ મીલકે કામ કરનેકુ માંગટા

મીટ મિસ્ટર બનવારી હી ઇસ ગુડ હાર્મોનિયમ પ્લેયર એન્ડ સિંગરબનવારીજી ઓરખાણ કરાય ત બનવારી હથ મિલાય.

મીટ મિસ્ટર અહમદ અલ્લારખા હી ઇસ અ ગુડ ડ્રમ પ્લેયર એન્ડ સિંગરઇતરે અલ્લારખા હથ મિલાય.

એન્ડ માય સેલ્ફ પ્રશાંત ચતુર્વેદી બીએ વિથ સંસ્કૃત લેકચરર ઇન ગ્રેટ બોમ્બે યુનિવર્સિટી..’ચિઇ પ્રસાંત હથ ધ્રિગાય     

ટુમ સંસ્કૃટ જાનટા..?મેઘદૂટ,કાલીદાસ જાનટા..? પ્લીઝડ ટુ મીટ યુ મેન હમ કિટના ખુસ હુવા બટાનેકુ નહી શકટા હમ ટુમારે જૈસા મેન મંગટા હમ શાકુન્ટલ ઇન્ગલિસમેં ટ્રાન્સલેટ કરનું કું માંગટા હમારા મેઇન ડ્રામા ઇન ઇન્ગલિસ હમ ઇન્ગલિસ ડ્રામા કરટા…’ડિસોઝા ચેં

‘ભેંસા પ્રસાંત ત ઉડાં મુંજો કુરો કમ ને આમધજો કુરો કમ..?’બનવારીચેં

 ‘નઇ નઇ મેન ટુમ હમારા બાટ નઇ સમજા હમ સબ લેંગ્વેઝમેં ડ્રામા કરનેકુ માંગટા.હમ ગુજરાથી સમજનેકુ શકટા બોલના નહી આટા હમ પારસી કોમેડી પ્લે કિયા,તૂમારે વાસ્તે હમ ગુજરાથી ડ્રામા હિન્ડી ડ્રામા પ્લે કરનેકું માંગટા ટુમ સબ આવ હમ કલ ઇધરીચ ગાડી ભેજટા ટુમ જરૂર આવ ઓકે,,,?’

          ડિસોઝા ઊભો થ્યોતે ત બનવારી ઇનકે ભંગ ડિને સે ઇ ‘થેન્ક યુ’ ચિઇ પી વ્યો પો બનવારે ચેં ‘યહ ભાંગ હૈ…’

 ‘ડોન્ટવરી પરવા નઇ હમ ભાંગ બહોટ પીયા ફિકર નઇ કરને કા,ઓકે કલ સાટ બજેચિઇ હલ્યો વ્યો પ્રસાંતજે જીયણમેં હી નઉ વણાંક વો.  

            હાણે પ્રસાંત,બનવારી ને આમધ અલ્લારખા ન્યુ થિયેટરમેં ભેરાથીંધાવા ઉડાં ભંગ ઘુટાંજે ને પિવાજે ગાયન ને નાટકજી પ્રેક્ટિસ થીએ ઇં મિડ઼ે ન્યુ થિયેટરજા થિઇ વ્યા.જ્યોતિસ કાર્યાલય વિટાંજી વ્યો કોલેજ મિંજા રાજીનામું ડેવાઇ વ્યો પૈસા ખપે તડેં પ્રસાંત ઘરે અચે નકાં ઘરમેં ડિસાજે નં. ત્રે વેરા બિંધુ પ્રસાંતકે ઇનજી હલધી વાટ તા વારેજી કોસીસકેં પાડેજી પુઠતે પાણી.આવક ભંધ થિઇ વિઇ ને જાવક વધી વિઇ.તેમેં હિકડ઼ો ડીં પ્રસાંત ઘરે આયો.

બિંધુબિંધુ…’

પાણીજો લોટો ભરે બિંધુ બારા આવઇ

મુંકે પાણી નં પૈસા ખપે…’

‘………..’

હીં ઘોઘે વારેજી મું સામે કુરો નેરિયેંતી પંજ હજાર ડે…’પ્રસાંત માંગણી કેં

ત્રે ડી મોર પંજ…..’

મુંકે હિસાભજા ભાસણ ડે પંજ હજાર ડે…’

મું વટ રોકડા નંઇ…’        

હી હાર ડિઇ ડે…’ચિઇ પ્રસાંત બિંધુ પેરે લા ખયવે સે હાર ગિનણ અગિયા થ્યો બિંધુ પુઠિયા હટધે ચેં

હી હાર,હી ધન,હી મિલ્કત મુંજે પેજી આય ઇનમેં આંજો કીં નાય હિની મિણીજી માલકણ આઉં અંઇયા…’

મેણાં મારિયેંતી નિપાવટ…’ચિઇ બિંધુકે હિકડ઼ી બુસટ ઠકા કરાય હાર જટે પ્રસાંત ગેબ થિઇ વ્યો પો ડિસાણો નં

         હિકડ઼ો ડીં ઘરે આયો તડેં બિંધુ માઇતરે હલઇ વિઇ ઇં માડ઼ી રઘુનાથ ચેં.બિંધુકે મિલણ ઇનજે માઇતરે વિઞેજી ઇનમેં હિંમત નં વિઇ સેઠ ઘનસ્યામડાસજી સામે ઊભી સગે. બિંધુ માઇતરે કુલા હલઇ આવઇ આય સે પુછે કુરો જભાભ વારે.?’

        હિકડ઼ો ડીં બંસીધર સર્મા ઇનકે સડાય લા હિકડ઼ો મડ઼ુ હલાંય સે ઇનકે ઇનજે મુર વતન કોઠે વ્યો.પથારીવસ બંસીધર સર્મા ઇનકે મડ ખિલધે ખિંકારે વટ રખલ  ખુડસીતે પ્રસાંત વિઠો.

મું અજ ડીં તંઇ સાચવે રખલ તોજી અમાનત તોકે સોંપે ડિયાં આઉં હિન બંધીજણ મિંજા છુટો થિઇ સાંતિસે મરી સગા…’પ્રસાત અપલક ને ભિજલ અખિયેં સુણધો વો.

પાંજે ઘરજે મથલે માડ઼તે તોજે અધાજી સોંપેલી હિકડ઼ી કારી પેટી પિઇ આય,તેમે ચોર ખાનો આય તેમેં હિકડ઼ી કલ આય સે ધાબીને પેટીજો તરિયો ખુલી વેંધો ઇનમેં તોજે અધાજે હથે લિખલ કાગરજી થપ્પી આય ઇનમેં જીકી વિદ્યા બુજધા વા સે વિધીસર સિધ્ધ કરેજા પ્રયોગ લિખલ અંઇ.ઇનીજી ઇચ્છા વિઇ મુંકે તું જડેં ૨૫ વરેજો થીએ તડેં સોંપેજી વિઇ.તોકે મિલેજી મું કોસીસ કિઇ તું મિલે નં.હાણે હિન કાયાજો કીં ભરોસો નાય ઇતરે ફરજ આઉં ચુકી વિઞા તેંનું મોંધ તોકે સોંપિયાંતો..હી ઇન પેટીજી ચાવી આય…’ચિઇ બંસીધર તકિયેજી ગલેફ મિંજા કઢી હિકડ઼ી ચાવી પ્રસાંતકે ડિને ચાવી ગિનધે પ્રસાંત રૂઇ પ્યો.

કાકા અંઇ જરા ફિકર કજા આંજી તબિયત ભરાભર થિઇ વિઞે પો પાં બોંય ભેરા વિઇને વિગતવાર નેરીંધાસી.’   

ના પુતર તું અજ હેરજ પેટી ખોલે ગિન,તોકે નં સમજાજે એડ઼ો ઇનમેં કીં નાય મિડ઼ે ડીયે જેડ઼ો સમજી સગે એડ઼ો ચોખ્ખો લિખાણ આય.મુંકે અનુભવ આય વચન ડે તોજે અધા જાણધાવા સે મિડ઼ે સિધ્ધી તું સિધ્ધ કને ઇન લા કરે તોકે સંસ્કૃત ને જ્યોતેસજો સિક્ષણ ડિનેમેં અયો આય તોકે સહાય કંધા

          ઇં ચિઇ બંસીધર પ્રસાંતજી મથેતે હથ રખી આસિર્વાધ ડિને તડે કિતરી વાર તંઇ પ્રસાંત બંસીધરજો હથ પિઢજે મથેતે જલે વિઠો વો પો જરા મુરકધે પ્રસાંતજી મિટતે હથ ફેરિંધે બંસીધરચેં

વિઞ પુતર તું પેટી ખોલે અભ્યાસમેં લગી વિઞ મા આદ્યસક્તિ તોકે સક્તિ ડીંધી સહયતા કંધી..’

(વધુ બિઇ ટપાલમેં)

 

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: