કડેં નં ચોણું

old man

ગડોડ઼ે કે તાવ અચે એડ઼ો કડે નં ચોણું

કાકે મિંજા ભાતરિયો કડે નં થીણું

મત એડ઼ી મુંજી પિઇ સબંધ ફિટી પ્યા

ખલકતે સંધાજે એડ઼ી મિલે કડેં નં રેણું

પાં હેલકા જ ખલક તે ડુખિયારા નંઇયું

ડુખ વે પાંજો બેં વટ વિઇને કડેં નં ગેણું

પિંઢજી ગુપત ધિલમેં ભંઢારેને રખણી

પિંઢજા સમજી ભુલેચુકે બેંકે કડેં નં ચોણું

ભિતકે કન વેંતા વાસરો ગાલ સુણેંતો

ઇન પપજડમેં હથે કરેને કેની કડેં નં પોણું

સુખસે માની ખાઇ કરેને સાંતિસે રોજે

બેંજે કાલે કપાસિયે જી ચિંધામેં કડેં નં રોણું

ધુફારીચે આંજે ડુખમેં કો અચીને નં રૂંધો

કડેં ટરધો હાણે હી ડુખ ઇં રૂંગેમેં કડેં નં રૂંણું

૨૧૧૦૨૦૧૬

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: