અપાકે

apaake

અસાંકે અંઇ મિલી વ્યા અપાકે

નેણ હિલીને મિલી વ્યા અપાકે

ધિલજા ધબકારા કડેં નં લેખ્યા

ડપજીને ઇ કીં વધી વ્યા અપાકે

મોભતજા મીંયડ઼ા બોરા વસી પ્યા

ઓગન ધિલજા છિલી વ્યા અપાકે

અસોસાર બાયણ ઢકેલા ડિઠાવા

સંગર ખુખડઈ ખુલી વ્યા અપાકે

તલસાટ કેં લા નં ધિલમેં કડેં વો

થિઇને વિજોગી બરી વ્યા અપાકે

ઘર આંજો સમજી કુંઢાડ઼ેજે વિચમેં

ચક્કર તે ચક્કર  ચડી વ્યા અપાકે

કેડ઼ી ખબર આંકે હુંધો નં હુંધો

ધુફારીમોભતમેં પિઇ વ્યા અપાકે

૦૨૧૧૨૦૧૬

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: