હલ્યાસી

runner

હવાજા બાચકા ભરણ અસીં હલ્યાસી

અભતે વિઞી પગ મંઢણ અસીં હલ્યાસી

કેંથી કરમજે લેખ તે નં મેખ મારાણી

છતાંય મોતકે રસણ અસીં હલ્યાસી

ચોરકે મોર મિલી વિઞે ખલક જાણેં

હરખી કોકજા કન કતરણ અસીં હલ્યાસી

ભગિચેમેં ત સડા બોકે વિઠી ફૂલેજી ફોરમ

પિંઢ ભની ફોરમ ને બોકણ અસીં હલ્યાસી

હંમેસા સિલાજીત નીતરેતી છીપરકે ચીરે

ધિલજી છીપર મિંજા નતરણ અસીં હલ્યાસી

મિણી ફૂલે મથે માંકજા ટીપા ડિઠાવા બાગમેં

માંકજે ટીપેજી માટી ભરણ અસીં હલ્યાસી

કારણ વિગર તાપ સંતાપ સે વિઠો જીયણ ડજે

મિલી વિઞે કો હેમારેમેં ઠરણ અસીં હલ્યાસી

લિખી ડિનો વો કાગરતે ધુફારી ધજ ગઝલ

હિરખી મંચતે ઊભી વાંચણ અસીં હલ્યાસી

૦૨૧૧૨૦૧૬

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: