ઓછાઇયો

finger

જીત અંઇ નજર કંધા ઓછાઇયો આય ડપ જો

ગજભજા રૂપ ઇનજા ઓછાઇયો આય ડપ જો

ખલકતે મિલે નામના ઇનેજી મોજ આય અલગ

સિજકે ગિરોણ લગેજો ઓછાઇયો આય ડપ જો

ભંડકિયેમેં અંઇ ખડકિંધા અચોતા કઇક ઢગ ધનજા

મિલકતકે ખણીવેંધા ચોર ઓછાઇયો આય ડપ જો

જમાર સજી ધુસમણ ભેગા કંધે ચો કુરો આયો હથમેં

જીંડાં જમારકે લગે વિઠો ઓછાઇયો આય ડપ જો

કાયા તોજી કામણગારી ને બોરી આય રૂપારી ભલે

ઇન કાયાજો લુડી રોંધો ચમ ઓછાઇયો આય ડપ જો

અસોસાર લટકેતી માડ઼ુ મથે ડિસો કાતીલ કાતી મોતજી

છણી કરે કતલ કંધી કડેં એડ઼ો ઓછાઇયો આય ડપજો

ભેફિકર તું ડપ છડે હલ ધુફારીજી હિન ઢાલ હેઠ જરા

હિન ઢાલ હેઠ ડિસો એડ઼ો કો ઓછાઇયો નાય ડપજો

૧૩૧૧૨૦૧૬

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: