વડી જાતરા (૫)

heaven

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

‘અધા….’

‘બોલ પુતર…’

‘અધા અંઇ મુંકે વચન ડયો ત હિકડ઼ી ગાલ ચાં…’

‘વચન પુતર…’ઘન્સ્યામડાસ બિંધુજે મથે હથ રકી ચ્યોં

‘મુંજો મોત સામે ઊભો આય…’

‘ઇ મ ચો બચ્ચા…’ઘનસ્યામડાસ બિંધુજે મોં તે હથ રખી ચ્યોં

‘અધા મુંસે વિચમેં કીં પ મ ગાલાઇજા નકાં મુંકે ચોણું આય સે નિઇ ચિઇ સગાં…અંઇ મુંજી નિસાડ઼જી વડી બેન ઉમાડેવીસે લગન કરે ગિનજા…’

‘હી તું કુરો ચેંતી ધી ઇ ભનવાજોગ નાય…’ચિઇ ઘન્સ્યામ્ડાસ બિંધુજે મથેતા હથ ખણી ગિને મોંધ ઇનીજો હથ જીકડેને જલી રખધે ચેં

‘અધા અંઇ મુંકે વચન ડિના અયો…ઉમાડેવીજા પેટસે આઉં ફરી જનમ ગિનધીસે.મુંજો નામ બિંધિયા રખજા ને જડે આઉં સોડ઼ો વરેજી થિયાં ત મુંકે ફરી પ્રસાંતસે પેણાઇજા બોલો અધા ઇતરો કંધા નં…?’ઘન્સ્યામડાસ ને પ્રસાંત હિકડ઼ે બેં સામે નેરેર્યા

‘બોલો અધા…બોલો અધા…હા ચો અધા મું વટ હાણે જીજો વખત નાય….’બિંધુ પિંઢજે મથેતે રખલ ઘન્સ્યામડાસજો હથ હલબલાઇધેં ચેં ઇન ગાલજી વિચમેં બિંધુજો સા ધમણ વારેજીં હલણ મંઢાનો મંઢાણો જડેં ઘનસ્યામડાસ ઇન કોરા નેરે તડેં તડેં બિંધુજી ફાટલ અખિંયેમેં જભાભ સુણેજી ઉકોંઢ ડિસી ઘનસ્યામડાસ ભીજલ અખિંયે હામી ભરિંધે ચ્યોં

‘ભલે ધી…’

      બિંધુજે મોંતે સંતોસ ભેરી મુરકણું ડિસાણું ને અખિયું મુંચાજી વિઇયું.સા જો વેગ વધી વ્યો ને ઓચિંધો હિકડ઼ો આંચકો અચિંધે ભંધ થ્‍ઇ વ્યો ને બિંધુ ઘન્સ્યામડાસજો જુકો હથ જલે અખેવે તેં મથેજી પકડ઼ ઢિલી પિઇ ને કો ઝાડજી ડારખી તૂટે તીં વિછાણતે પ્યો.

         બિઇ ઘડી બિંધુજો મથો હિકડ઼ે કોરા ઢરીપ્યો ને મોંજી ખુણ મિંજા રતજી ધાર વિઇ પિઇ.હી મિડ઼ે અખજે જબકારે જીતરી વારમેં થિઇવ્યો.પ્રસાંત ને ઘનસ્યામડાસ ચાવી ડિનલ રાંધિકડ઼ેજી ચાવી ખુટી વેંધે જી થીર થિઇ વિઞે તીં થીર થઇ વ્યા.સીતારામ ને રઘુનાથ બિંધુજા પગ જલે ઓ માલકિન કંધે રૂઇ પ્યા.

           ડો ખણ મિનીટ જીતરો વખત ગુધરી વ્યો પ બીં મિંજા કોય કીં ન કુછયો.રઘુનાથ ઘન્સ્યામ્ડાસકે ને સીતારામ પ્રસાંતકે બખ વિજી ઘચ હલબલાંયો તડેં ઇનીકે ભાન વરધે બોંય નિંઢે તાબર વારેંજી રૂઇ પ્યા.સીતારામ તિન જ ટાણે ડાગધર વિલ્સનકે સડાય આયો ને બિંધુજે મતણજો ડાખલો ગિડ઼ે.રઘુનાથ ને સીતારમ બોંય મિલી અવલ મંજલજી તૈયારી ક્યોં.પ્રસાંત ને ઘનસ્યામડા અઞા બિંધુજી મૈયતકે અસોસાર ઇકડ઼ી નજરસે નેર્યા ક્યોંતે,ચી કે ડાગ ડિનણ જડેં પ્રસાંતજ્ર હથમેં મસાલ ડિને તડેં પોરવાર તંઇ ઇ મસાલજી ઓત્કે નેર્યા કેંતે ત ઘનસ્યામડાસ [રસાંતજો હથ જલે અગ્નિસંસ્કાર કરાયોં.

          બિંધુ ગુજારે વે પ્વા હિકડ઼ી છતેડી અડેમેં અવઇ ને તેમેં અસ્થીકુંભ રખી સમાધી અડેમેં આવઇ.પ્રસાંતજે મન્સે ઇ છતેડી જ હિકડ઼ો મિંધર વો.સજો ડી લગભગ ઇ ઉડાં વિઠો રોંધો વો.ચંઢિકાજી મૂર્તિ રખી જુકો મિંધર અડેમેં આયો વો તેંજી વ્યવસ્થા હિકડ઼ો ટ્રશ્ટી મંઢડ઼ ભનાય ને ઉ જભાભધારી પ છડે ડિને.

          ઘન્સ્યામડાસ બિંધુકે વચન ડિનો વોં ઇ ઉમાડેવી વેર લગન કરે ગિડ઼ો ને તેમ ગુધરધે હિકડ઼ી ધી જો જન્મ થ્યો સે ભરાભર બિંધુ જેડ઼ી જ ડિઠે લગધી વિઇ.બિંધુજી પુઠમેં હિકડ઼ો લાલ લાખો વો ભરાભર એડ઼ો જ લાખો તાજી જનમેલ ધીજી પુઠમેં પ વો.હી મિડ઼ે ડિઠે પ્વા ઘનસ્યામડાસકે બિંધુજે જન્મજો ડીં જાધ અચી વ્યો તિન ડી જેડ઼ો જ આનંધ ન્ર હિયારીસે ઉજવણી થિઇ ને બિંધુ ચેંવે તીં ઇનજો નાલો બિંધિયા રખેમેં આયો.

         હિકડ઼ો તાર કરે પ્રસાંતકે તાજી જન્મેલ ધીજે જનમજી તારીખ ને ટેમ ભેરી જાણ કેમેં આવઇ.પ્રસાંત જન્મકુંઢલી ભનાય ગણત્રી કેં ત તાજી જન્મેલ ધીકે સોડ઼્મે વરે હિકડ઼ે બીજવરવેર લગનજો જોગ વો પ  ઇ પ્રેમ લગન હુંધા.હી મિડ઼ે ખબર પોંધે પ્રસાંત સોડમે વરે અચિધ ડીંજી વાત નેરણ મંઢાણો.

          બિંધિયાકે પ ઉન જ નિસાડ઼મેં ડાખલ કેમે અવઇ જિડાં બિંધુ ભણઇ વિઇ.સત ચોપડી ભણી ગિને પ્વા ઇ પણ બિંધુ વારેજી લંડન ભણે લા વિઇ.મેટ્રીક ભણી ઇ પણ બિંધુ વારેજી મુંભઇ પાછી આવઇ.ઉ જ ચોપડી ખણી પ્રસાંત ધરિયા કિનારે વિઠો વો તડેં પ ખભેતે રખલ રોમાલ હવાજે ઝોકે ભેરો સામેથી અચિંધલ બિંદિયામેં આવટાણું ને બિંધુ વારેજી ઇન પ પુછે

‘હી રખે આંજો હુંધો…?’         

        પ્રસાંત  ચુપડી મિંજા મથે નેરે ને પો સોણે મિંજા જાગ્યો વે તીં ઇનજો હથ જલે ચેં

બિંધુ…’

આંજી ભુલ થિએતી મેરભાન આઉં બિંધુ નંઇયા બિધિયા અંઇયા..’ચિઇ મુરકઇ ને પ્રસાંતજે મૂરમેં વિઠી.

બિંધુ….’

હા પ્રસાંત આઉં તોજી બિંધુતોકે દિનલ વચમેં બધલ બિં..ધિયા થિઇને પાછી આવઇ અંઇયા…’

ચિઇ પ્રસાંતકે બખ વિધે  

         બિંધિયા જે રૂપમેં મિલલ બિંધુ વેર પ્રસાંતજા લગન થ્યા.ધનજે ઢિગલેજો ધણી પ્રસાંત ત્રે વેરા સજી ખલક ફરી આયો.પો પિંઢજે સોણલેજી ધુનિયાહોમ સ્વીટ હોમમેં મોજસે ર્યોતે.પો હિકડ઼ો બોરડ બસ ઠેસણ તે હિકડ઼ો બોરડ રેલજે ઠેસણ તે ને હિકડ઼ો બોરડ એરોઢ્રામતે રખેમે

અવ્યો જેમે લિખલ વો.તાજા પેણલ જોડલેકેહોમ સ્વીટ હોમઅચેજો આમંત્રણ આય.

          ખલક સજી ફિરધે ને હિંધુસ્થાન ફિરધે જીડાં જીડાં માડ઼ુએ ચ્યોં ફિલાણે ઠેકાણે મનજી મુરાધ પુરી થીએતી ઉડાં પ્રસાંત હિકડ઼ી અરધાસ કેંતે પ્રસાંત ને બિધિયાજી મોત ભેરી થીએ…’હોમ સ્વીટ હોમમેં અચિંધલ જોડલેકેસેઠ હયાત વા તાં સુધી ૧૫ ડીં મુફત રેજો,જીમેજો,હિરે ફિરેજી છૂ વિઇ હાણે ટ્રસ્ટ ઇનજી ન્યાર કરેતો ઇતરે મામુલી ચારજ ગિનેમેં અચેતો.     

       હિકડ઼ો ડીં હિન છતેડી સામે જુકો ફુલજો માંઢવો આય ઇન હેઠ રખલ ઝુલે મથે હિકડ઼ે બૅં કે બખ વિજલ મુવેલ હાલતમેં મિલ્યા વા.સવારજા નોં વગા વા.અઠ વગે નાસ્તા પાણી કંધલ સેઠ સેઠાણીજી ગોતમેં સીતારામ જડેં ઉડાં આયો તડેં બીં મથે મખિયું મણ મણૈતે.ધિરજો હિયોં કરે  આગ્નિસંસ્કાર કરેમેં આયા ને પો ઇનીજા અસ્થિ કુંભ પ્રસાંત ચેંવે તી અસ્થિકુંભ ભંઢારેને હિકડ઼ી કતારમેં સ્માધીયું અડાણી.

          હિકડ઼ો ડીં ગાલ ગાલમેં પ્રસાંત સીતારામકે ચેંવે , ‘બિંધુ મુંકે છડે ને હેકલી સરગમેં વિઇ  આઉં ને બિંધિયા હિકડ઼ો ડીં બોંય ભેરા સરગજી વડી જતરાતે વેંધાસી (પુરી)

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: