વખતજી ચાલ

watch

વખતજી ચાલ ડિસો અજ આય સે કાલ વિઇ

વખત ભેરા વાર ખિર્યા અસોસાર ટાલ પિઇ

અપાકે મિલણ થ્યો નેણ મિલી રિયાણ કયોં

સામ સામે મુરક્યા મિટું બીંજી લાલ થિઇ

ત્રસંજાજે ટાણે અસીં સિપરી કે મિલણ વ્યાસી

કુછે આઉં પુછા મુંજારેમેં નં કી ગાલ થિઇ

કેંકે ચોણું કુરો ચોણું ઇનજી વિઇ નં ગતાગમ

કુછણ જીભાન ઉપડ઼ઇ તેનું મોંધ ધમાલ થિઇ

ખલકમેં કીં નતી કમ અચે ડાયપ ચતુરાઇ જીડાં

નં ધાર્યો ઇ અચી ઊભા કિસ્મતજી કમાલ વિઇ

ઓબારો નં બાર્યોવો ત ધુવાડ઼ેજો સવાલ કિડાં

ચિલમ કો અઘોરીજી વિઇ ધુવાડ઼ે બબાલ થિઇં

આંઉ હલા તું હલને પગકે ઇં પ્યા પુછે વિઠા

ધુફારીટકોરો લગો જરા ઘોડે જેડ઼ી ચાલ થિઇ

૨૭૧૧૨૦૧૬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: