નયો અધ્યાય

Paarayan

         મિતાલી બોરી ચાંવત રખી અજ પરિક્ષાજો છેલ્લો પેપર લખંધી વિઇ.ભસ અજ હી પુરો થીએ ઇતરે મગજમેં પરિક્ષાજી ચિંધાજી ડેણ ધુણધી વિઇ ને અસુખ કરાયતેં ઇન મિંજા નિરાંત થિઇ વેંધી.હિકડ઼ો હિકડ઼ો કંધે છેલ્લે સવાલજો જભાભ લખાઇ વ્યો ત હિકડ઼ો નિરાંતજો સા ભરે અખિયું મુંચે જરાવાર ઇ વિઠી વિઇ પો જભાભજે કાગર મથે હિકડ઼ી નજર કરે બોલપેનજો ઢકણ ઢકે પર્સમેં રખે ને કાગર ઉડાં વિઠી વિઇ ઉન મસ્તરાણીકે ડિઇ બારા આવઇ.

          ઘર વિઞેજી તકડમેં બસ ઠેસણ તે આવઇ ઇનજી નજર સામે બસ ઉપડી વિઇ.હાણે અધ ક્લાક વાટ નેરણી ખપંધી ઇં વિચારે રિક્ષાજી વાટ નેરેતે પો વિચાર કેં સિગ્નલ વટ વિઞી ઉડાં ઊંભીધી રિક્ષા જલણી ઠીક થીંધો એડ઼ો વિચાર કરે ઉન કોરા વિઇતે ભરોભર ઇનજે મૂર મિંજા હિકડ઼ી બાઇક વારો વટાણો ને બાઇકતે વિઠલ ઇનજી ચેનકે ઝાટકો ડિઇ સુંસાટ કંધો અગિયા હલ્યો વ્યો. કુરો થ્યો સે ખબર પોંધે ઇન ચોરચોર…’રડ઼ વધે સામલી કોરાથી અચિંધલ હોકી રમધલ વિરાટ ગાલ સમજી વ્યો ઇતરે પિંઢજી હોકી સ્ટિક ઉન બાઇક વારે કોરા ઘા કેં ઇનજી મારસે પિંઢજી કાયા નં સંભારે સગ્યો ને બાઇક લિસ્કી વિઇ ને પિંઢ પટ તે છણી પ્યો..વિરાટ વાટમેં પિઇ વિઇસે હોકી સ્ટિક ખણી ઉન બાઇકવારેકે કોલર મિંજા જલે ઊભો કેં ને પો બા બુસટું ઠકા કંધે ચેસાલા ચોર…’

           સુણધે કુરો થ્યો…? કુરો થ્યો…? એડ઼ા સ્વાલ થ્યા ઉડાં અચલ મિતાલી ચેં

હી મુંજી નડ઼ી મિંજા ચેનકે  ઝાટકો ડિઇને ભગોતે…’

        પો કુરો…? ભેગા થેલ માડ઼ુએજે ઘેરેમેં કાગડે ઘુવડ લધો જી ધિક બુસટ થિઇ ને તેંમે બાઇયેં કે ખબર પિઇ ઇની ચપલું ઉતારેને કુટણ મંઢાણી..કોક વરી પોલીસકે ફોન કેં જડાં હી મામલો થ્યો વો તેંજી ઉર્યા ફરધી પોલીસજી ગાડી જરાવારમેં ઉડાં પુજી આવઇ.

ચોરકે જલ્યોને બેડી ડસ્કલા વિજી ગાડીમેં વિધો.હિકડ઼ો પોલીસ બાઇક ખણી હલ્યો. મિતાલી ભેરો સજો ઘેરો પોલીસ ઠેસણતે આયો.પોલીસ ઠેસણમેં ચોરજી તપાસ ક્યોં ઇનજે ગુંજે મિઅ મિતાલીજી ચેન નિકરઇ.પંચનામું કરે મિતાલીકે ઇનજી ચેન ડિનો પો મિતાલી ને વિરાટજી મોબાઇલજા નિમર નોંધે ઇનીકે રજા ડીનો મિતાલી પિઢજે મોબાઇલામેં વિરાટજા નિમર નોંધે ગિડ઼ે.

            ઘરે અચી મિતાલી પિંઢજી પાકિટ મિંજા તુટેલી ચેન કઢી મા રોહિણીકે ડિને

કો છોરી મુંકે કુલા ડિયેંતી…?રોહિણી પુછે

             મિતાલી નિસાડ઼ મિંજા નિકરી ઘરે આવઇ તાં સુધીજી મિડ઼ે ગાલજો ખુલાસો રોહિણીકે કેં

હેર હેડ઼ા સમાચાર બોરા સુજેમેં અચેંતા મુવેકેં કીં કમ ધંધો કેણું નાય ભસ મુફતજો ખપેતો..’

હા ઉન ઝાટકો ડિને વેં ઇતરે તુટી પિઇ અય સે રાસ કરાયણી ખપંધી…’ચિઇ મિતાલી પિંઢજે રૂમમેં હલઇ વિઇ. કિતરી વાર જીકી ભના ભન્યો વો સે જાધ કંધે સુમી રિઇ.

-0-

        જુકો પોલીસ બાઇક ખણી આયો વો ઇન બાઇકજા નિમર લખી બાઇક ચોરઇજી ફરિયાધજો લિસ્ટ કઢી ચેક કેં ખબર પિઇ બાઇક ચોરાયલી વિઇ ઇન અચી ઇનસ્પેકટરકે ચેં

સાયેભ હી બાઇક કોક રમેશ રાજપરાજી આય…’ચિઇ ફાઇલ ટેબલતે રખેં

ઇનજો મતલભ  ફકત ચેન ચોર નાય બાઇક ચોર આય…’ચિઇ ઇનસ્પેકટર લોકઅપમેં અચી પુછે

બોલ તું કિઇ ટોડ઼કીજો થસાગરીત અંઇયે..તો ભેરા બ્યા કિતરા અંઇ…’ચિઇ ધુક્કા વિધે

સાયેભ આઉં કોય ટોડ઼કીજો સાગરીત નંઇયા મું હી હુનો પેલી વાર ક્યો આય…’ચોર હથ જોડ કરે કિરગિરધે ચેં

ઇં હી બાઇક તો વટ કિડાંનું આવઇ…?’

‘……….’

મું સામે ગુરનાર વારેંજી કુરો નેરિયેં તો બોલ નિકાં બાતમી કઢાયજા બ્યા રસ્તા આઉં બુજાંતો…’ચિઇ બ્યા ધુકા ઠકા કરાય

સિરગિર્યો નં બાજુમેં ઉભલ માડ઼ુકે ચેં

રસ્સો ને ગિરોડ઼ી ખણી અચો ને હિનજે પગમૅં બધી ઇનકે ઉંધો લટકાયો…’

          ઇનસ્પેકટર ચેં વે તીં કરેમેં આયો પો ઇનકે ધુક્કા વારી થિઇ ફિરાય ફિરાયને હિકડ઼ી ગાલ કેંતે ઇતરે ઇનસ્પેકટર ચેં

હી ઇં કભુલ નંઇ કરે ઇનકે ધુણાયો….’

           હિકડ઼ે ગમિલેમેં બાજુજી હોટલ મિંજા ટાંઢા આણ્યો ને ચોરજે મથે નિચે રખી તેં મથે વિધોં સજા રતા મિરચા ને ઇનસ્પેકટર લોકઅપ મિંજા બાર નિકરી વ્યો.મિરચેજો ધુવાણો ચોરજે નકમેં અખમેં વેંધે ઇનકે અસોસાર ખંગ આવઇ ને અખમેં બડ઼તરા થીધે ઇન ઉબરાડ઼ વિધે

સાયેભ મુંકે નીચે ઉતાર્યો હી ધુણી ભંધ કર્યો આઉં મિડ઼ે ચાંતો…’

અચી વેં ઠેકાણે…?’ઇનસ્પેકટરજે ઇશારે ગમિલો ખણી ગિનેમેં આયો ને ચોરકે નીચે ઉતાર્યોં

આઉં મિડ઼ે ચાંતો મેરભાની કરે મુંકે પાણી પીરાયો…’અસોસાર અચિંધી ખંગમેં મડ કુછયો

          પાણી પીધે પ્વા ઇન જીકીં કભુલાત કેં સે વિડીયો ઉતારે ગિનેમેં આયો ઇન મથા બ્યા જેણેજી બાઇક ભેરી ધરપકડ  કરે જેલમેં પુર્યા.નિડ઼ી મિંજા ચેન ને મંગડ઼સુતર જિકી ચોરાણા વા સે વિરચંદ ગોલ્ડ એન્ડ ડાયમન સ્ટોરજો ઉંધા ધંધા કંધલ માડ઼ુ ગમનલાલકે પાણીજે ભાવે ડિનેમેં આયાવા પોલીસ ગમનલાલજી ધરપકડ  કરેને ધુકા વિધો પોપટ વારેજી મિડ઼ે કુછી પ્યો,ઇન જીકી માલ ગિડ઼ે વે તેંજો સોધો નં થ્યો વો ઇતરે મિડ઼ે માલ જીં જો તીંજ પોલીસજે હથ લગો સે જપ્ત કરે ગમનલાલકે લોકઅપ ભેગો કરેમેં આયો બે ડી છાપેમેં સમાચાર વા ચેઇન સ્નેચર અને બાઇક ચોર ટોળકીનો પર્દાફાસજુકો હિન ટોળકીજા સિકાર થ્યા વા સે રાજીયાણા થ્યા.

-0-

      રસોઇ તૈયાર થિઇ વિઇ રોહિણી મિતાલીકે નિંધર મિજા ઉથિયારે

મિતાલી હલ માની ખાઇ ગિનતોજા અધા અચીવ્યા..’

        મિતાલી,રોહિણી ને વિનાયક ભેરા વિઇ માની ખાધોં પો મિતાલી રોહિણીકે રસોડેજી સાફ સફાઇમેં મધધ કેં જડે હથ ઉગીંધી વિઇ રોહિણી ચેં

મિતાલી પુતર જુના છાપા ભેરા કરે રખજ કાસુ કાબાડીકેં ડિઇ ડિયાં…’

        ઘરમેં છાપો વાંચીધે જીત તિત રખી ડિનેજી વિનાયકજી આધતજે કારણ મિતાલી ઘર સજેમેં ફિરી છાપા ભેગા કેં સોફે વટ રખલ છાપો ઉપાડે લા વિઇ સોપારીજો ચુરો કંધે વિનાયક ચેં

રોણ ડે મુંજી મા અજ જો આય…’

             મિતાલી મિડ઼ે છાપા ભેગા કરે ઇનજી સરખી થપી કરેને દોરીસે બધી બંડલ ભનાય હિકડ઼ી ખુણમેં રખેં.પો સોફેતે વિઇ ઉત રખલ છાપો ઉપાડે પન્ના ફિરાઇધે ખેલ કુદ સમાચાર વારે પન્નેતે ઇનજી નજર પિઇ આજે પંજાબ સાથે બોમ્બેની ટક્કર હોકી લાઇવ….ઇ વાંચે પિંઢજે રૂમમેં આવિઇ કોમ્પ્યુટર ચાલુ કરે હોકી મેચ નેરણ મંઢાણીઆખર મુંભઈજી ટીમ જીતઇ ત મિડ઼ે ખેલી વિરાટક્ર ખભેતે ઉપાડ઼ે ફિરણ લગા.એનાઉન્સર ચેં અજજી મેચજી જીતજો જસ વિરાટ સંપટકે વિઞેતો.ઇતરા સમાચાર સુણી મિતાલી કોમ્પ્યુટર ભંધ કેં પો સોફેતે લમા ટંગા કરે બીં હથેજી આંગરીજા આંકડા ભિઇડ઼ે ઇનમથે મથો રખી અખિયું મુંચે ઉ ચોર ઇનજી ચેનકે જાટકો ડિને વે સે ભના ફિલમ વારેજી ઇનજી અખ સામે તરી આયો.અચાનક ઊભી થિઇ પિંઢજે રૂમજા બાંયણા ઢકે પિંઢજે મોબાઇલમેં વિરાટજા નિમર લખી રખેંવે તેંતે ફોન કેં         

હલ્લો  આઉં મિતાલીકોન્ગ્રેચ્યુલેશન

‘…………’

હા હેરજ મેચ કોમ્પ્યુટર મથે લાઇવ નેરઇ

‘…………’

હિકડ઼ો કોપ કાફી ભેરા વિઇ પિયું ત કીં…?

‘…………’

ભલે કાલ સાંજીજો છ વાગે મદ્રાસ કોફી પ્લાઝામેં આઉં આંજી  વાટ નેરિયાંતી

‘…………’

બાય….’અજાવ રાજીપે મિતાલી મોબાઇલ બંધ કેં ને પોર વાર તંઇ ઇં વિઠી વિઇ પો જાધ અચિંધે બાંયણા ખોલે ખાસો થ્યો કો આયો નં વો.

            વિરાટ વેર ગાલ થિઇ વિઇ તીં બોંય હોટલમેં ભેરા થ્યા ભેરા વિઇ કાફી પિધોં બોલેજી પેલક કેર કરે ઇન પપજડ઼મેં કાફી પિવાઇ વિઇ આખર વિરાટ પુછેં

મું ભેરા બાઇકતે હલંધા…?’

         મિતાલે મથો હલાય હા ચેં.વિરાટ કાફીજા પૈસા ડિઇ બાર આયો.વિરાટ હેલ્મેટ પેરેવે ઇતરે ઇનકે કો સુઙણી નં સગે પિંઢકે કો સુઙણી ગિને ..? મિતાલી વડો રૂમાલ કઢીને અખિયું ડિસાજે ઇતરો ભાગ ખુલ્લો રખી ભાકી મોં તે વિંટે બાઇક્તે વિઠી

સ્માર્ટ ગર્લવિરાટ મનોમન ચિઇ મુરક્યો.

         બોંય જૂહુ બીચતે આયા વિરાટ પુછે

હીનિયા મોંધ કડેં હોકી મેચ નેર્યા અયો…?’

ના.. હાણે નેરિંધીસે..’

લાઇવ નેરણી ગમે હિન પ્વાજી મેચજી પાસજો મેડ઼ કરિયાં…’

ના ઇન મથા ગાલ જો ગાલોડ઼ો થિઇ પે મુંકે નં ગમે..ને પો ટીવી ને છાપે વારા જિંધ છડિયેં..’

હા ગાલ સચી..’

ઇન કના કોમ્પ્યુટરતે આરામસે ઘરમેં વિઇ નેરણી ખાસી..’

કો કોમ્પ્યુટરતે ટીવીતે નં નેરાજે..?’

હીનિયા મોંધ કડેં ટીવી તે ફૂટબોલ,ક્રિકેટ હોકી મેચ નેરઇ નાય ઇતરે હાણે નેરે લા વ્યાં મુંજી મા મુંકે સતરો સવાલ કરે છાપે વારે ને ટીવી વારે કનાં ચાર ચાસણી ચડ઼ે એડ઼ી આય..’

ઇં વે પિંઢજે રૂમમેં વિઇ કોમ્પ્યુટર મથે નેરણી ખાસી કેંજી નજરે નં ચડાજે હાણે ફિરી કડેં મિલાંધો,,?’

નેરિંધાસી…’ચિઇ મિતાલી ખિલઇ

વોટ્સ અપ તે મિલાજે નં….?’

હા સગવડ ખાસી આય…’ (વધુ બિઇ ટપાલમેં)

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: