નયો અધ્યાય (૩)

Paarayan

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

              વિરાટ માધુરીભેણકે મહાબડ઼ેસરમેં મિણી ઠેકાણે ફિરાય ને ડરસણ કરાય ને આખરમેં ઉડાંજા વખણાધા ડુંગરીજા ભજીયા ને કુલડીજી ડિઇ ખારાય ને કાફી પિરાય ઘર કોરા વિઞણ લગા માધુરીભેણજી થાકેડ઼ેસે ભારી અખિયું ડિસી ગાડી ઊભી રખી ને ગાડીજો પુઠલો બાયણું ખોલે ચેં

મમ્મીતું ઇં કર પુઠલી સીટ મથે સુમી રો ઘર અચિંધો તડે તોકે ઉથિયારીંધોસે..’

          માધુરીભેણકે ગાલ ગડ઼ વિઠી કો જાતજી આનાકાની કરે વિગર પુઠલી સીટ મથે ભેરી આણેલી સાલ ઓઢે આરામસે સુમીર્યા.વિરાટ રેડીયેતે સને અવાઝસે ગાયના સુણધે ગાડી હકલેંતે.વિચમેં ફૂડ પ્લાઝા આયો ઉન કોરા ગાડી વારેંતે પો થ્યો આરામસે નિંધર કંધી મા કે ઉથિયારીણી ઠીક નં થીધો ઇં વિચારે ગાડી ઘરે ખણી આયો પો ગાડીજો પુઠલો બાયણો ખોલે ચેં

મમ્મી પાં ઘરે અચિવ્યાસી…’

હેં..ઘર અચિવ્યો…? ખબર નં પિઇ નિંધર લાટ થિઇ વિઇ…’

         રાતજે વિયારૂં પો વોટ્સ અપ મથે મિતાલીકે પિંઢજી ગાડીજો ફોટો હલાય સે નેરે મિતાલી ખુસ થિઇ વિઇ ને લખે

કોન્ગ્રેચ્યુલેશન…’

ત ગાડીમેં લમી મુસાફરી કરે લા કડેં અચેંતી..?’

બ ડીં રિઇને…’

કિડાં મિલનિયેં…?’

સત્કાર હોટલજે ખુણ તે બ્યુટી પાર્લરજે ધરવાજેતે ચાર વગે વાટ નેરિંધીસે…’

ભલે…’

બાય..હાણે ભંધ કર મુંકે ઘણે વાંચેજો ભાકી આય..’

બાય..’

        નિક્કી થેલ વો તીં વિરાટજી ગાડી બ્યુટી પાર્લર વટ આવઇ ને ઊભી રખે તેનું મોંધ મિતાલી ઇશારો કેં અગિયા વિઞ. હરે કરે ગાડી હકલિંધે અગિયા વ્યો મિતાલી હિડાં હુડાં લોણા તાણ કંધે હરે કરે હલંધી ગાડીજી મુરમેં આવ્ વિરાટ ગાડી ઊભી રખેં ગાડીમેં વિઠી સે નેરે વિરાટ મુરક્યો ને ગાડીજી ચાલ વધારે.

સીટ બેલ્ટ બંધ નકાં મુંજો કોક કાકો જરૂર ડંન કંધો…’

        સીટ બેલ્ટ બંધીધે મિતાલી ગાડીમેં નજર ફિરાંય ઇનકે ગાડી ગમઇ સે નેરે વિરાટ પુછેં

ગાડી ગમઇ..’

એકદમ સુપર્બ….’

કિન કોરા હલંધાસી…?’

ઇ તોકે વિચારેજો આય મુંકે નંમેસેજમેં લમી મુસાફરીજી ગાલ તું લખે વે આઉં નં…’

કીં અજ વિડ઼ેજે તોરમેં અંઇયેં….?’

ઉં ગાલિયું જ એડ઼ી કરિયેંતો…’મોં ફિટાય મિતાલી ચેં

         ફૂડ પ્લાઝા આયો તાં સુધી કોય કીં કુછયો નં,મિતાલી અખિયું મૂંચેને વિઠી વિઇ ઇતરે વિરાટ વાયડાઇમેં ચેં

ગાડીમેં સુમી રિઇયેં કુરો…?’

ના એસીજી થધ ભેરી ગાડીમેં મુસાફરીજી મોજ કરીયાંતી..’ચિઇ મિતાલી મુરકઇ

            ગાડી હિકડ઼ે ઠેકાણે ઊભી રખી બોંય ફૂડ પ્લાઝામેં આયા ને હિકડ઼ી ટેબલ વટ વિઠા.

બોલ તોકે કુરો ખેણું આય…?’ધુકાન મથે વાનગીજા ફોટા નેરીંધે વિરાટ પુછે

મુંકે ત ડિઇવડા ખેંણા અંઇ તું તોકે ભાવે સે ખા..’ચિઇ મિતાલી ખિલાઇ

ભલે આઉં ઉડાં વિઞીને વિચારેને ગુરાઇધોસે..’ચિઇ વિરાટ ઊભો થ્યો ત મિતાલી ચેં

આઉં જરા નાયણીમેં વિઞી અચાં…’

           વિરાટ માલ ગુરાયલા વ્યો તાં બસ મિંજા ઉતરીને ઇનજી ગાડીકે પિરકમાજો ચકકર મારીંધે રોહિતકે ડિઠે

મરી વ્યાસી હી કિડાં ભાટકી વ્યો..?’ વિરાટ ઇનકે નેરે વિગર ઉપમા ને ડિઇવડા ખપેતા સે લખાયને પૈસા ડિઇને ચિઠ્ઠી ગિડ઼ે ને પાછો વર્યો

હી ઝાઝરમાન બાઇ કેર આય…?’અખ મારિંધે રોહિત પુછે

જેડલ આય…’વિરાટ બે ફિકરાઇસે ચેં

જેડલ આય ક સિપરી આય…?’

ઇ તું જીકીં સમજે સે પ વાયધો કર હી ગાલ તું કેં વટ પ નિઇ કરિયેં હિન ગાલજી ઇનજે ઘરમેં ક ઇનજી જેડલે કોય કે ખબર નાય ત મુંજે ઘરમેં મમ્મીકે હિન ગાલજી ખબર નાય ને પાંજે ભાઇબંધેમેં તું હેકલો જ અંઇયે જેંકે હી ખબર આય ઇતરે તું કેંકે કીં નંઇ ચેં..’વિરાટ રોહિતજો હથ જલે ચેં

કોયકે નંઇ ચાં કારજે હઠાસ થિઇ વિઞ It’s a promise મુંકે ખબર આય કાલ જ છાપેજે પેલે પન્નેતે વડે અખરેસે છપાધોં એ વન હોકી પ્લેયર વિરાટ સંપટનું પ્રેમ પ્રકરણ..’  હથ પોડ઼ા કરે રોહિત ખિલ્યો તાં ત નાયણી મિંજા બાર અચિંધી મિતાલીકે ડિસી વિરાટ સામે મોંતે જીપ ભંધ કરેજો લોડો કરે ઇ વ્યો.વિરાટ જીંકી ગુરાયવેં સે મિલી વેંધે ઇ ખણી ટેબલતે વિઠો ત મિતાલી ઇન સામે વિઇ ડિઇવડેજી પ્લેટ ખણધે પુછે

કેર વો ભારી ખિલી ખિલીને ગાલિયું કંધલ…?’

મુંજો હોકી ટીમજો હિક્ડ઼ો ખેલાડી રોહિત…’વિરાટ ઉપમા ખેંધે ચેં

…?’

કારજે હઠાસ રોજ ઇ પાંકે હિડાં મિલ્યો વો એડ઼ી ગાલ કેંકે પ નિઇ કરે…’મિતાલીજી સંકાજો સમાધાન કંધે વિરાટ ચેં

         બોંય પાછા ગાડીમેં વિઠા ત ગાડી ચાલુ કંધે વિરાટ મિતાલીકે પુછે

આતી ક્યા ખંડાલા…?’

ક્યા કરૂં આકે મૈ ખંડલાપો ચેં ખંડાલ બિયાર કડેંક હેર ત ઘરે હલ મુંકે ઘણે વાંચેજો ભાકી આય..’

        ગાડી મુંભઇ કોરા વિઇતે વિરાટ રેડિયે મથે ગાયના ચાલુ કેં ને પંઢ પ સિસોટી વજાઇધે સુર પુરાંયતે મિતાલી આખિયું મુચેને આરામસે વિઠી વિઇ વિરાટકે ઇનજી ધ્યાન સમાધ તોડ઼ેજો મન ન થ્યો.આખર ઉન બ્યુટીપાર્લરજી ઉર્યા ગાડી આવઇતે વિરાટ પુછે

મીતા કિડાં ઉતરણું આય…?’

ભસ હિડાંજ ઊભી રખ આઉં વિઞાતી…’

          ઉન બ્યુટી પાર્લર વટે ગાડીજી ચાલ ઘટઈ ત મિતાલી હિડાં હુડાં લોણા તાન કરે હથજે ઇસારે ગાડી ઊભી રખાંય ને હલણ મંઢાની વિરાટ કીં કુછે તેનું મોંધ હિકડ઼ી સેરીમેં હલઇ વિઇ.કલાક વાર રિઇને વિરાટ સંધેસો હલાય

તું સલામત ઘરે પુજી વિઇયેં..?’

હા..હાણે કટાડ઼ો મ કજ  મુંકે ઘણે વાંચેજો ભાકી આય..’એડ઼ો સંધેસો લખી મિતાલી મોબાઇલ ભંધ કેં

બ મઇના ઇંજ જ નિકરી વ્યા હિકડ઼ો ડીં વિરાટ સંધેસો હલાય

આતી ક્યા ખંડાલા…?’

ભલે હલ હલોં ખંડાલા…’

કિડાંનું….?’

સત્કાર હોટલજી સામલી સેરીમેં મસ્તરામ વડાપાઉં વારે વટા…’

(વધુ બિઇ ટપાલમેં)

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: