નયો અધ્યાય (૪)

Paarayan

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

        બોંય નિક્કી ક્યોં વોં ઇં વિરાટજી ગાડી સત્કાર હોટલજી સામલી સેરીમાં હરે કરેને આવઇ ત ઉત વાટ નેરિંધી મિતાલી પ આસ્તેથી હલધી ગડી ભેરી હલી કાંચતે થાપ મારેં ત ગાડી ઊભી રિઇ ને ઇ વિઇ રિઇ.મિતાલી ત એસીજી થધી હવાજી મોજમેં વિઠી વિઇ ત ઇનજી સમાધ જોરીંધે વિરાટ ચેસીટ બેલ્ટ…’

બધ નકાં તોજો કોક કાકો ડંન કધો…’ચિઇ મિતાલી ખિલધે સીટ બેલ્ટ બંધે

ફૂડ પ્લાઝાતે ઊભી રખાં ક સિધા ખંડલા વેંધાસી..?’વિરાટ પુછે

વરધે ગાલ…’મિતાલી ચેં

        ખંડાલા ઘાટ મથા ગાડી વટાંધી વિઇ તડેં નીચેનું મથે અચિંધા વડર નેરે મિતાલીકે અજાવ રાજીપો થ્યો.વાટમેં હિકડ઼ે ઠેકાણે ઓટલો ડિસી ગાડી ઊભી રખેમેં આવઇ.વિરાટ ડિકી મિંજા માધુરીભેણજી રખલ જાડી સાલ ખણી આયો ને ઉન ઓટેતે લગોલગ વિઇ સાલ ઓઢે બોંય વિઇ ર્યા.બીંકે હિકડ઼ે બેંજી કાયાજો ગમાવો ગમ્યોતે.મિતાલી પર્સ મિંજા ભટાસેજી કચરીજો પુડિકો કઢેં સે ખેંધે બોંય નીચેનું મથે અચિંધા વડર નેર્યા ક્યોંતે.અધખણ કલાક પ્વા ઝરમર મીં ચાલુ થ્યો ત બોંય સાલ અધ્ધર જલે અચીને ગાડીમેં વિઇર્યા.ગાડી પાછી વરઇને ફૂડ પ્લાઝાતે આવઇ.ફૂડ પ્લાઝા વટ ત તડકો તપ્યોતે.ગાડી મિંજા ઉતર્ધે મિતાલી ચેં

આઉં જરા…’

હા તું નાયણી તે વિઞી અચતોકે ત ડિઇવડા ખપંધા નં..’ગાડી ભંધ કંધે વિરાટ પુછે

        મિતાલી જભાભમેં મુરકીની હલઇ વિઇ.વિરાટ બ ડિઇવડા ને બ કોફી ગુરાય પૈસા ડિને ને સ્લિપ ગિડ઼ે ગુરાયલ ચીજુ મિલી વેંધે ઇ ખણી હિકડ઼ી ટેબલતે વટ વિઇ મિતાલીજી વાટ નેરેંતે.નાયણી મિંજા અચિંધી મિતાલી બ ત્રે વાર પુઠ ફિરીને નેરે પો વિરાટ વટ અચીને વિઠી ત વિરાટ પુછેં

કુરો થ્યો…?’

કુરેજો કુરો થ્યો…? ડિઇવડેજી અડારી ખણધે મિતાલી પુછે

કોય રોહિત ત અગિયા પુઠિયા નાય નં ઇ નેરિધી વિઇયેં…?’

સમજેતો ત પુછેંતો કુલા…? અજ તું પ ડિઇવડા ગુરાય…’અડારિયું નેરે મિતાલી પુછે  

હા ભેરા હુવો ને હિક્ડ઼ી જ વાનકી ખ્યોં ત…’ચિઇ વિરાટ મિતાલીજી અડારી મિંજા ડિઇવડા ખાધેં  

બ અડારીયું ગુરાય આય ત મુંજી અડારી મિંજા કુલા…?’

એડ઼ો સુયો આય ક હિકડ઼ે જ ભાણમેં ખ્યોં ત બીંજે વિચમેં પ્રેમ વધે…’ચિઇ વિરાટ ખિલ્યો

ઇંત પ્રેમ વધારેજો કીમિયો લાટ આય What an idea sirji…’મિતાલી ચેં ત બોંય ખિલ્યા

          ડિઇવડા ખાવાઇ વ્યા કોફી પિવાઇ વિઇ ત બોંય ગાડીમેં વિઠા.ગાડી ચાલુ થીધે મિતાલી ઝોલા ખાધેંતે સે ડિસી વિરાટ ગાડી ઊભી રખેં ત મિતાલી પુછેં

કુરો થ્યો વીરૂ…?’

તું વિઠે વિઠે ઝોલા ખેંતી તે કરતા ઇં કર તું ગાડીજી પુઠલી સીટતે સુમીરો ઘર અચીધો તડેં તોકે ઉથિયારીધોસે…’ચિઇ ગાડીજો પુઠલો બાયણો ખોલેં 

            મિતાલી પ કીં હા ના કરે વિગર પુઠલી સીટ તે સુતી ને ખંડલા ઘાટ તે ઉછયો વો સે સાલ ઉછીને સુમી રિઇ.નિંધર લાટ થિઇરે તેં લા કરે વિરાટ હરે કરે ગાડી હકલેંતે.ગાડી મસ્તરામજે ઉર્યા આવઇતે ત વિરાટ સડારે

મીતા તોકે કિડાં ઉતરણું આય…?’

         મિતાલી સફાડી ઉથીને આજુબાજુ લોણાતાણ કેં પો હિકડ઼ે ઠેકાણે ગાડી જલાય ને ઉતરી હલંધી થિઇ વિઇ.વિરાટકે નવાઇ લગી હી મિતાલી કીં કુછે વિગર કીં હલઇ વિઇ.ઘરે અચી વોટ્સ અપ ચાલુ કરે પેલો સવાલ કેં

તું ભરાભર ઘરે પુજી વિઇએં…?’

હા..ઉ સાલ ઉછઇ વિઇ ઇતરે નિંધર લાટ થિઇ વિઇ..’

કો કીં પણ કુછે વિગર હલઇ વિઇએ…?’

આઉં ગાડી મિંજા ઉતરઇસે તડેં પપ્પાજા માસી સામેથી અચિંધાવા ઇતરો ખાસો આય ક ઇનીજી નજર ઓછી પેતી ઇતરે મુંકે સુઙણ્યા નં ગિણોં…’

તોકે કેં ખબર પિઇ…?’

મું સામેથી પુછયો ડાડી કીં અયો..? પો હથાડ઼ી કિપારતે રખી પુછ્યો કેર અંઇયે ધીપો ચ્યોં ઓતુ વીનિયેજી છોરી નં?’

હં તડેં ભરાભર..પો…?’

મું ચ્યો હલો ડાડી ઘરે વિઞો ત મુંકે ચ્યોં હિડાં હકાં રેતી તેંજે ઘરે વિઞાતી ચિઇ ઇ વ્યા..’

હકાં…?’

વીરૂ અલકાઇ છડ ને ભંધ કર ત આઉં નીચે વિઞી મમ્મીકે પુછાં ભાઝાર મિંજા કીં આણેજો આય નકાં લાયબ્રેરીમેં વિઞી અચાં…’      

         બ મેણે પ્વા વિરાટ સંધેસો ડિનેહિન આતવારજો ઘરે ચિઇ ડીજ ક તું જરા મોડેરી અચીનિયે ત પાં લોનાવલા વિઞો

કુરો ડાબલો ડટયો આય લોનાવલામેં…?’

ઉડાં અસાંજી કુડ઼ડેવી એકવીરા માતાજીજો મિંધર આય તેંજા ડર્સણ કબો,ઉડાં ગુફાઉં અંઇ સે નેરીંધાસી ગુબિત ખેંધાસી એડ઼ો ગચ ખણ…’

ભલે આઉં પો ચાંતી હેર ત મુંકે લાયબ્રેરીમેં વિઞણું આય…’ચિઇ મિતાલી મોબાઇઅ ભંધ કરે નીચે આવઇ ને રોહિણીકે ચેં

મમ્મી આઉં લાયબ્રેરીમેં વિઞાતી..’

         વિરાટ મોબાઇલ ભંધ કેંતે ત ઇનજી નજર મોબાઇલજી તારીખતે પઇ

..બાપરે..કાલ તપનજા લગન અંઇહેર પંજ વગા અંઇ ઇન બ ત્રે ટ્રાવેલ એજ્ન્સીમેં ફોન કેં પો હિકડ઼ી સ્લિપર કોચ વારી બસમેં જગિયા મિલી વિઇ.ભગલ થેલીમેં ખપ પુરતા લુગડાને બ્યો સામાન વિજી નીચે અચી મધુરીભેણ કે પુછે

મમ્મી કુરો ભનાય આય મુંકે છ જી બસમેં તપનજે લગન લા સુરત વિઞણું આય..’

બસ છ વગેજી આય નંતેમેં હેર કુરો ઉકોંઢેજેતો વે તોકે હેરઇ ઉપમા ભનાય ડિયાં…?’ (વધુ બિઇ ટપાલમેં)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: