નયો અધ્યાય (૫)

Paarayan

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

            વિરાટ વોટ્સ અપતે મિતાલીકે પિંઢ સુરત વિઞેતો સે ચે લા કોસીસ કેં પ ફોન લગો નં તાં સુધીમે ઉપમા ભની વ્યા ત વિરાટ વિચારે ક ક્ધાચ ઇન મોબાઇલ ભંધ રખે હુને.ઉપમા ખાઇ ને મમ્મીકે પગે લગી ઇ બાર પગ ડિને ત માધુરીભેણ ચ્યોં

સુરત પુજીને ફોન કજ

હા મમ્મી…’ ચિઇ ઇ બારા આયો ને રિક્ષા જલે બસ ઠેસણ તે આયો.કંડકટરકે ઇનજી બૂકિન્ગ કરેલી આય એડ઼ી ગાલ કેં ત કંડક્ટર ઇનજી સીટ વતાય ટિકીટ ડિને.સીટ તે વિઞી થેલે મિંજા ટુવાલ કઢી ઇનજો ઓસિકો ભનાય ને ઇન લમાંય.પિંઢ કિન બસમેં અચેતો સે તપનકે ચેં ને સુમીર્યો.બસ સુરત પુગીને બસ મિંજા ઇ ઉતર્યો ત સામે જ તપન ઇનજી વાટ નેરીંધો ઊભો વો.બોંય તપનજી ગાડીમેં વિઇ ઘરે આયા.તપનજા લગન રંગે ચંગે પુરા થ્યા.

        હિન કોરા લાયબ્રેરી મિંજા પાછી અચિંધલ મિતાલીકે હિકડ઼ો બાઇક વારો હડફટમેં ગિડ઼ે ત મિતાલી ઉલરીને સિરમીટજે વિજજે થંભલેમેં વમ ભરેને ભુસકાણી ને રતજે તરામેં તરફડીને બેભાન થિઇ વિઇ.હિકડ઼ે વાટાડ઼ુ ભજધી બાઇકજો ફોટો પિંઢજે મોબાઇલમેં ગિની ગિડ઼ે પો પોલીસ ને એમ્બ્યુલન્સકે સડાંય પોલીસ ને એમ્બ્યુલન્સ અચી વિઇ ત પોલીસ મિતાલીજે પર્સ મિંજા ઇનજો સિરમાનું નેરે ઇનજે માઇતરેકેં ખબર કેં.હિકડ઼ીને હિકડ઼ી ધી ને સે પણ જીયણજો આધાર હલઇ વેંધે રોહિણી તે ત કર અભ ફાટો.ધી પ્રેમજો ધરિયા ચોવાજે સે સુકાઇ વ્યો એડ઼ો ધક્કો વિનાયક કે લગો ઇતરે ઇ ઉચકારું વિજી રૂધી રોહિણીજો વલોપાત ડિસી મન મક્કમ કરે પાડોસમેં રોધલ ભવાનીડાસ ને સિવડાસ બીંકે સડાય ઇની ભેરા માઇતર ઇસ્પટાલમેં આયા.હાજર પોલીસજે માડ઼ુ ચેં ક મડ઼ો ચીરફાડ લા વ્યો આય.વિનાયક ને રોહિણીકે જાણકારી લા પુછાંધા મિડ઼ે સવાલ પોલીસ કેં જભાભમેં બોંય મથો હલાય ના ચ્યોં.આસરે ત્રે કલાક પ્વા મિતાલીજો મડ઼ો મિલ્યો.ધિલતે ભાર રખી મિતાલીજે મડ઼ેકે એમ્બ્યુલન્સમેં ઘરે ખણી આયા ને અવલ મંજલ પુજાયજી તૈયારી ક્યો.

             પોલીસકે મિતાલીજી પર્સ ત લધી પ મોબાઇલ નં લધો. પો જીડાં હી ભના થ્યો વો ઉત સુચ બ્વાર કયોં. મિતાલીજે હથમેં મોબાઇલ વો સે ઇનજે હથ મિંજા ઉલરીને વાટમેં પ્યો વો ઇન મથા ભારી ખટારેજા ટાયર ફિરી વ્યાવા ઇતરે જુરી પ્યો વો.ખાસ ત ઇનજા સીમ ને મેમેરી કાર્ડ સિકરૂં સિકરૂ થિઇ વ્યા વા ઇતરે ઇન મિંજા કીં પ જાણકારી મિલે ઇં નં વિઇ.પોલીસ વિનાયકકે ગાલ કરે મિતાલીજો રૂમ નેરેજી માંગણી કેં.રૂમમેં મિડ઼ે ઉથલ પાથલ કે પ્વા લેપટોપ હથ લગો ઇનજો કબ્જો કરે ઇનજી તપાસ કરે પાછો ડિઇ વેંધાસી ચિઇ ભેરો ખણી વ્યા.લેપટોપજો પાસવર્ડ ભ્રેક કરાય મિડ઼ે ફાઇલું નેર્યો પ કીં જાણકારી હથ નં લગી.વિરાટ ને મિતાલીજા મિડ઼ે ગાલ બોલ ત વોટ્સ અપ ને સ્કાય પી તે મોબાઇલ મથે જ થીંધી વિઇ ને મોબાઇલજી ત કચ્ચર ઘાણ થિઇ વિઇ ઇતરે ઇનીજે પ્રેમજી આખાણીજી જાણકારી નં મિલઇ.

         હિન કોરા તપનજે લગનમેં વિઞલ વિરાટકે હીં ભનાજી કીં ખબર નં વિઇ.બે ડી છાંપો વાંચે લા વિરાટ ઉપાડે ઇનમેં ત્રે પને તે છાપેમેં ઇ સમાચાર છપાણા વા ઇન મથે ઇનજી નજર પે તેનું મોંધ ઇન વટા છાંપો જટે તપનચેં

વીરૂ તું પણ કુરો સવારજે પોરમેં ડોસલે વારેજી છાંપો ખણીને વિઇ રે હલ પન ખાઇ અચોં.’

         સુરતમેં વિરાટ મિતાલીકે વોટ્સ અપ મથે મિલેજી કોસીસકેં પણ તૂટલ મોબાઇલ મથે થ્યો નં ઇતરે મોબાઇલમેં રખલ મિતાલીજો ફોટો નેરે ચેં

સોરી તોકે ચે વિગર સુરત હલ્યો વ્યોસે ઇતરે નારાજ અંઇયે…?’

    બ ડીં રિઇને રાતજો વિરાટ પિંઢજે રૂમમેં વ્યો ત માધુરીભેણ ચ્યોં

હલ હઇયા નીચે અચ અજ તોકે મનગમધા કડ઼ીને પુલાવ ભનાયા અંઇચિઇ સોફેતે વિઇ ટીવી ચાલુ ક્યોં ત સમાચાર ચાલુ થ્યા ને સુજેમેં આયો બે દિવસ પર મિતાલી સંઘવીનું અવસાન નિપજાવનાર બાઇક સ્વાર પોલીસના સ્કંજામાં હી સુણધે વિરાટતે કર વિજ પિઇ ડાધરેતે ઇ વોરી વ્યો ને પેલે પગુઠી મથા ગુડથલિયો ખાઇ વ્યોને સામલી ભિતમેં ભુસકાઇને બેભાન થિઇ વ્યો.માધુરીભેણજી ત રાડ ફાટી વિઇ વિ..રા.. 

             રસોડે મિંજા પાણી આણે વિરાટજે મોં તે છંઢે ત કીં જભાભ ન મિલ્યો ત ધ્રીજી કરે એમ્બ્યુલન્સકે ફોન કેં,પાડોસ મિંજા માડ઼ુ સડાંય તાં સુધી એમ્બ્યુલન્સ અચી વિઇ ને વિરાટ કે ઇસ્પટાલમેં ડાખલ ક્યોં.ડાગધર હીં ભના કીં ભન્યો ને હી પોલીસજો મામલો નાય નં ઇન લા કરે સવાલ પુછે ત માધુરીભેણ ચ્યોં

વિરાટ સુરત વ્યો વો ને અજ પાછો આયો તડેં ગચ ખુસ વો પ પિંઢજે રૂમમેં વ્યો તે તડેં ડાધરેતા વોરી વ્યો

        ડાગધર વિરાટજી તપાસ કેં પો એમ.આર.આઇ  રિપોર્ટ ને એક્સરે કઢાય પો માધુરીભેણ કે ચેં

ગુમ ઘા લગો આય કધાચ નિંઢે મગજ કે ઇજા પુગી આય વધારે ખબર ત ધર્ધી ભાનમેં અચે પો પે..’ચિઇ ડાગધર વિરાટકે આઇ.સી.યુ.મે ડાખલ કેં..

        બ ડીં પ્વા વિરાટ લિખ વાર અખ ખોલે ને પો ભંધ કરે.ઇ ડિસી ઉત હાજર વિઇ સે નરસ ડા......ર એડ઼ી રડ વિજી ધોડ઼ઇ ત માધુરીભેણ વિરાટજે વિછાણ વટ આયા.ઇની પ્વા જ ડાગધર આયો ને વિરાટકે તપાસે ઇનજી અખ ઉપટે તે ઇ જબકીને જાગ્યો પો હિડાં હુડાં લોણાતાણ કરે પુછે       

આઉં કિત અંઇયા..? અંઇ કેર આયો…?’

અંઇ ઇસ્પટાલમેં અયો..ને આઉં ડાગધર દિવાકર અંઇયા ભા વિરાટ..’

વિરાટ..? કેર વિરાટ…?’

બચ્ચા તું મુંજો પુતર વિરાટ અંઇએ…’ઇતરો માધુરીભેણ નિડ઼ીમેં બઝલ ડચુરેસે મડ કુછયા ત વિરાટ બ ઘડી ઇની સામે નેરે પો ઇનજી અખિયું મુંચાઇ વિઇ           

 ‘માધુરીભેણ  આંજો ડુખ આઉં સમજી સગાતો પ હેર વિરાટકે કીં જાધ કરાયજી કોસીસ મ કજા નિકાં ઇનજે મગજતે તાણ અચિંધી ત ભિમારી ઠીક થીંધે વાર લગંધી..’

     આખર હિકડ઼ે અઠવાડેજે ઇલાજ પ્વા ડાગધર વિરાટકે રજા ડિને પો માધુરીભેણકે પિંઢજો કાર્ડ ડિધે ચેં  ‘કીં પ અગાઇ સગાઇ થીએ ત મુંકે હિન નિંમર મથે ગાલ કજા મુંકે ખબર આય ક વિરાટ બવડો હોકીજો ખેલી  આય પ હાલ ઘડી ઇ રાંધથી છેટો રે ત ઇન લા લાભ કારી આય..’પો હી મિડ઼ે ગાલિયું સુણધે વિરાટકે ચેં

જુવાન મેરભાની કરે પુરતો આરામ ક જ..ભલે..?’ચિઇ વિરાટજીજી પુઠ થાબડે ડાગધર વ્યા

(વધુ બિટપાલમેં)       .

        

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: