ચર ચર મ કર

char

ચર કિસમ કિસમજી વેતી ચર ચર મ કર

ચર ત આય ચીજ સિકણી ચર ચર મ કર

હિક્યાર હેકડ઼ે ઠેકાણે ને પો બે કોરા

પો ત અસોસાર અચિંધી ચર ચર મ કર

ખાસી જીણસ કે ચોરણજી ચર અચે

ચાવડી મથે ચર જોરીંધા ચર ચર મ કર

કુતે સઉં ટિલી કરે આના કે તું ભેરા

ચોરકે ચર ઉપડે કીં ચોંધા ચર ચર મ કર

‘ધુફારી’ચેં ચર ઉપડે ચમ પ છોલાજે

રત પ વોંધો કેર સમજેતો ચર ચર મ કર

 ૨૪-૦૧-૨૦૧૭

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: