નયો અધ્યાય (૬)

Paarayan

 (ગતાંકથી આગળ)

          સડાયલી ટેક્ષીમેં બોંય મા પુતર ઘરે આયા.સિંજા ટાણે હોકી ટીમજા મેનેજર મલણ આયા તેંકે માધુરીભેણ ચ્યોં

મેરભાની કરે વિરાટકે હી કીં થ્યો એડ઼ો સવાલ મ પુછજા ઇનસે ઇનજે મગજ તે તાણ અચિધી ને તકલીફ થીંધી

માધુરીભેણ અંઇ ચિંધા મ કર્યો આઉં ચિલાચાલુ ગાલિયું જ કંધોસે

ને હા..ડાગધર વિરાટકે હાલ ઘડી હોકી નં રમેજી સલા ડિને આય ઇ ધ્યાન રખજા

‘……..’મથો હલાય હામી ભરીંધે ઇ વિરાટકે મિલણ વ્યા.

             બ ચાર ગાલિયું કરે મેનેજર વ્યા.છાપેમેં મિતાલીજે તૂટેલે મોબાઇલજા સમાચાર વાંચે ઇન પિંઢજે મોબાઇલ મિંજા માધુરીભેણ મિતાલીજી જાણ થીએ ને પો સતરો સવાલ ઊભા થીએ તેં કરતાવિચારે વિરાટ ઊભો થ્યો ને મોબાઇલ ભંધ કરે લિકાય છડેં ને પિંઢજો મોબાઇલ સુરતમેં વિઞાઇ વ્યો ઇં માધુરીભેણકે ચેં

વાંધો નાય ત કુરો થ્યો તોજી તબિયત ભરાભર થિઇ રે પો પાં નયો ગિનધાસી..’

મુંજા મિડ઼ે નિંમર ત હલ્યા વ્યા નં મુંકે પાછો એકડ઼ે એક થી સરૂઆત કરેજીચિઇ ફિકાઇને વિરાટ ખિલ્યો

       વિરાટકે મિતાલીજે ઘરે વિઞી ઇનજી મમ્મી પપ્પા વટ ખુર્ખુરો કરેજો વિચાર આયો પ ઇનીજે પ્રેમજી આખાણીજી નં ઇનજે ઘરમેં કે ઇનજી જેડલેંકે ખબર વિઇ ત પિંઢજે ઘરમેં મમ્મીકે પ હિન ગાલજી ખબર નાય તીં ઇનજે ધોસ્તારેમેં રોહિત સિવા કેંકે પ ખબર નાય ઇતરે મિતાલીજા મમ્મી પપ્પા પુછે ક બચ્ચા તું કેર અંઇયે ત કુરો જભાભ વારણું ને પો સવાલેજી પોઠ નીકરી પે ને વાસરે ગાલ બાર પિઇ વિઞે ત હિકડ઼ા છાપે વારા બ્યા ટીવી વારા છેપડ઼ો નં છડિંયે હી ત કાકે મિંજા ભાતરિયો થીણું એડ઼ો તાલ થીએ ઇતરે મંઢે વારે.

          વિરાટજી ત ધુનિયા લુંટાઇજી વિઇ ઇ ને મિતાલી બોંય ભેરા વિઇ કેડ઼ા મિઠા ને રૂપારા સોંણા નેર્યોં વો સે ઇ પ્રેમજી ત કિરચું કિરચું મિણી કોરા પખડજી વિઇયું.ઇસ્પટાલ મિંજા અચે પ્વા આરામ લા ૧૫ ડીંજી રજાજી અરજી ડિઇ ડિને.રજા પુરી થે જે અગલે ડીં ઈ ડાગધર સુધાકરકે મિલણ વ્યો.ઇન ચેં ક સુધારો ગચ ખાસો આય પ મગજતે તાણ નં અચે તેંજી ખાસ ન્યાર કરેજી જરૂરત આય.પો વિરાટ પુછે ક ઇ ગાડી હલાય સગે ક નં ત ડાગધર ચે મથલે અઠવાડ઼ે ચેક કરે ચોંધોસે.રજા પુરી થીંધે ઇ કમતે લગો ત બેન્કજો મેનેજર સમાચાર પુછણ આયો

ડાગધર કુરો ચેતો મી.સંપટ..?’

ડાગધર વટા રજા મિલે પ્વા જ કમ તે હાજર થ્યો અંઈયા સાહેભ..’

ભલે આંજી ધ્યાન રખજા..’ચિઇ મેનેજર વ્યો.

              વિરાટ બેન્કજી નોકરીમેં પિંઢજો કમ કરે ખાતર કંધો વો.અસોસાર ખિલધે વિરાટજે મોં તે અચાનક ચિંધાજા વડર ડિસાંધાવા. ઘણે વેરા સુઙેવારેજી પિંઢજે કમ કે નેર્યા કંધો વો.બેન્ક મેનેજરજી નજરે ઇ ગાલ ચડી વિઇ.પિંઢજો કામોંઢે માડ઼ુજી હી હાલત નેરેને હિક્યાર પુછે પ વેં

મી.સંપટ ચેક કરાયો ડાગધર કુરો ચેતો..અઞા આંકે આરામજી જરૂર વે ત રજાજી અરજી ડિઇ ડીજા ભલે..?’

ના સાયેભ એડ઼ો કીં નાય..’પો અગિયા કુરો ચોણું તેજી પપઝડ઼મેં ઇ ગાલ અધુરી છડે મુરક્યો

 ‘કીં અજકાલ તું પિલ્લો ડાચો કરે ફિરેંતો..?’માધુરીભેણ હિકડ઼ો ડી પુછયો

 ‘મમ્મી મુંજે હથ નીચે કમ કંધલ નોકરી છડે વ્યો આય ને નંઉ આય તેંકે કીં ગતાગમ નાય ઇતરે કમજો ભાર જીજો આય તેંસે થકી રોવાજેતો..’ચિઇ વિરાટ ગાલ ટારેજી કોસીસ કેં

ઇં વે ત તોજે મેનેજર કે ગાલ કર..’

ભલે..’

              નયે મોબાઇલમેં વિરાટ જુને મિંજા ખાસ નિંમર વા સે લખી ગિડ઼ે પો મધુરીભેણજી હાજરીમેં કોકકે ફોન કરે ઇન વટા બે ભાઇબંધજા નિંમર મઙધો વો ને ઉનકે ચોંધો વો હી મુંજા નયા નિંમર અંઇ લખી ગિનજ.વોટ્સ અપતે નઇ મંઢડ઼ી ભનાય ને પો જુને મોબાઇલમેં વા સે મોડ઼ે નિંમર મિલી વ્યા.ગુજરાતીમેં ચોવક આય દુઃખનું ઓસડ દહાડા પ વિરાટજે મનકે અઞા સાંતી નં વિઇ.

          માધુરીભેણકે ચિંધા નં થીએ ઇતરે વિરાટ માકે ખિલીને મિલધો વો પ પિંઢજે રૂમમેં ઇ મિતાલીકે જાધ કંધે ગુમસુમ થિઇ રોંધો વો.માધુરીભેણથી હી ગાલ અછાની નં વિઇ ઇતરે ઇની વિરાટજા લગન કરાયજો વિચાર ક્યોં. પો પિંઢજી જેડલ ડિવાડ઼ીજી ધી ચિત્રા લા ગાલ હલાયોં.વિરાટજો હિકડ઼ો ફોટો ડીવાડ઼ીકે ડિને ને ચિત્રાજો હિકડ઼ો ફોટો ગિની આવઇ સે વિરાટજી ટેબલતે રખેં.વિરાટ પિંઢજે રૂમમેં આયો તડેં ચિત્રાજો ફોટો ડીસી સમજી વ્યો ક ઇ કુલા રખેમેં આયો વો.

‘’છોકરી તોકે ગમઇ ત મેળાપ ગોઠવિયું…’માધુરીભેણ વિરાટકે પુછયોં

મમ્મી તું નક્કી કે આય ઇતરે મુંકે ત વાંધો નાય પ ચિત્રાજો વિચાર કુરો આય સે નેર..’

          માધુરીભેણ પિંઢજી જેડલ ડિવાડ઼ીકે ગાલ ક્યાં ને પો નક્કી થ્યો તીં વિરાટજી ગાડીમેં બોંય ફિરણ નિકર્યા.મુંભઇનું બાર વિઞેજી ભધલી બોંય મુંભઈમેં જ ફિરણ મંઢાણા.બીં મિંજા ગાલજી પેલક કેર કરે તેંજી પપઝડ઼મેં બોંય વા.છેવટ ગાડી હિકડ઼ે ઠેકાણે ઊભી રખી વિરાટ હોટલ કોરા આંગર ચિંધે પુછે

હુડાં વિઞીને હિકડ઼ો કોપ કાફી પીયું ત કીં..?’

આઉં કાફી નતી પિયાં…’ચિત્રા ચેં

 ‘ભલે ત આં લા ચાય ગુરાઇંધાસી…’ઇ ગાલિયું કંધા બોંય હોટલમેં આયા ને હિકડ઼ી ખુણજી નિવગલી જગિયાતે વિઠા.હોટલજો માડ઼ુ આયો ત વિરાટ પુછે

કુરો ગુરાઇધાંસી..?’

મુંકે ત ખાલી સેન્ડવીચ જ ખપંધી..’

 ‘ટુ વેજ સેન્ડવિચીસ ટી એન્ડ કોફી..’વિરાટ માડ઼ુકે આણેજો ચેં

આઉં સ્ટેટબેન્ક ઓફ ઇન્ડિયામેં કમ કરિયાંતો…’પિંધજી ઓડ઼ખાણ ડિને લા વિરાટ ગાલજી સરૂઆત કેં ત ઇ ગાલ અગિયા વધારીંધે ચિત્રા ચેં

અંઇ સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયામેં કમ કર્યોતા….અંઇ અવલ નિંમરજા હોકીજા ખેલી અયોછ મેણે મોંધ ચેઇન સ્નેચર ને બાઇક ચોર ટોડ઼કીજો ભાંડો ફોડ્યા વાં..હેર જ નઇ હ્યુડાઇ ગાડી ગિડ઼ા અયોઘરમેં અંઇ ને આંજી મમ્મી બ જ અયોથોડે ડીં મોર અંઇ ડાધરે તા છણી પ્યા વાવિરાટ ત કન ડિઇને બોલધી ચિત્રા સામે હેરતસે નેર્યા કેંતે સે ડિસી  ચિત્રા પુછે

અંઇ કિડાં આવટાઇજી વ્યા…?’

કીં નં અંઇ મુંજી જીયણજી આખાણી વાંચ્યાતે સે સુણધો વોસેચિઇ વિરાટ ખિલ્યો

મુંકે મુંજી મમ્મી મિડ઼ે ગાલ કેં આય…’ચિઇ હોટલજે માડ઼ુ આણેવે સે સેન્ડવિચ ઉપાડ઼િધે ચિત્રા ચેં

વાહ..પ માફ કજા મુંજી મમ્મી આંજી કીં ગાલ મુંકે નાય કે…’કાફી પીંધે વિરાટ ચેં (વધુ બિઇ ટપાલમેં)

         

 

 

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: