સવાસેર મિલેંતા

tola

હિન ખલકતે માડ઼ુ કિસમ કિસમજા વેંતા;

કોક સાવ સોન જેડ઼ા કો નર પિતર વેંતા

ગાલમેં આંકે પુછધા ગાલ સચ્ચી ક ખોટી

ભસ ઇં ધુડ઼ા ધસીધા બેંજો રત ઇ પિંયેતા

ઘરવારીજી ખિખ સુણી ખુણમેં ઇ પ્યાવેં

ગામમેં ઇ મુછ વટિંધે સિંગુ થિઇ ફિરેંતા

હિડાં હુડાંજી સુણી ગામ સજો ઓલાજે

પાંકે ત મિડ઼ે ખબર પેતી એડ઼ો મિણીકે ચેંતા

 ‘ધુફારી’ચે ઇ ગનાની બેંકે અગનાની ચેંતા

પિંઢકે સેર સમજેતા તેંકે સવાસેર મિલેંતા

૨૦-૦૨-૨૦૧૭

 

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: