કિસમ કિસમજા સંસારી

old man

ત્રાંભિયો નં ખૂંચેમેં ભભકો ડિસો ત ભારી

જીતરા અચ્છા લુગડ઼ા ઇતરી વિરતી કારી

પિંઢકે વડા બુજણ સમજી કરિયેં હુસયારી

ભુલે ચુકે જ ઇનકે પુછધા ખુચ કરીધા ભારી

સિરમીટજે હિન સે’રમેં ઊઠ મથે અસવારી

ઘોડેસે ઇ રિણ ફરેતા ઇનીજી લીલા ન્યારી

પાંચમે માડ઼્તે ઊભી કરે ધસિયેંતા ચીંગારી

હી તાંભુસી કેર કેં એડ઼ી ચિંધા કરિયેં ભારી

હલકપધુડા ઉત ધોડ઼ેતા જીત વે ઠાકરથારી

હિડાં હુંડા જોંત થિઇ ખણે પંચામ્રત જારી

પારકી બાઇયું ડિસી કરે ખિલી કરે ખિંકારી

રંભા જેડ઼ી નારી ઇનજી ગમે નતી ઘરવારી

પિંઢજા છોરા ખિખ ડિઇ ઘરજે ખુણે વ્યારી

ગિલા થિઇ ખિલી ખિલીને પારકેકેં સંભારી

કિસમ કિસમજા હિન ખલકમેં અંઇ સંસારી

ખોટા ખોટા ધુડ઼ા ધસણા બુજે નતો ‘ધુફારી

૦૧-૦૪-૨૦૧૭

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: