ઇ વિઇ કિડાં

baapaa

 

મુંકે કોક ત ચોતા ખરા ઇ વિઇ કિડાં

આઉં ભાટકયોસે ધરા ઇ વિઇ કિડાં

ઇ રંગીલી ને રૂપારી ધિલકે હેરે હલઇ

કિન ડિસ ને કિન ભરા ઇ વિઇ કિડાં

બોક ઇનજી વાસરેમેં પખડજી હલઇ

ઇન ડિનેવેં ફિરકો જરા ઇ વિઇ કિડાં

ઇનજે સાંયે અભકે છિબ્યાસી અસીં

ઊંધી ગિથર પ્યાસી ધરા ઇ વિઇ કિડાં

ઇનકે બખ વિજી ને જલે રખણી વિઇ  

ખોટા પિઇ વ્યા પાંપરા ઇ વિઇ કિડાં

હલધો જીયણ અસાંકે લગો જરા ઓછો

મોતજો બુંભ ચો કીં ટરાં ઇ વિઇ કિડાં

‘ધુફારી’કે પિંઢ નતો જાણે આંકે ચે કુરો

જુવાણઇ વિઇ કિન કોરા ઇ વિઇ કિડાં

૧૩-૦૪-૨૦૧૭

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: