પ્યાસી

 

 

hamirsar

અભ કે નિરખી નેરેતો ટોપણસર પટ પ્યાસી;

મંઢો મેઘો કીં નં આયો ધિલમેં આય ઉધાસી

પટ સેકાજે પાપડ વાંગે જેઠજે લુખ ઓબારે;

મિડ઼ે પાણી સિજ પિયે કર ઘટ ઘટજો વે પ્યાસી

હાથજી છાજલી હેઠારે ખેડૂ અભ ડિયાં નેરેતો;

વરસારેજા વડર નંઇ હી સંગ કીં પુજધો કાસી

અભમેં વડર પુતારો ઓઢે ચંધર લિકી ખિલેતો;

વિજ સડાકા ગજણ ભડાકા નિરખે નેરે ર્યાસી 

મીંજો થ્યો મંઢાણ પોય ત વસ થિઇ મુસડ઼્ધાર

માટી ખણી મેઘો ધોડયો સિપરી ઇનજી પ્યાસી

અભજે અઙણ ભેઠ બધીને મેઘો વિઠો નિરાતે

નિરખે નય તરા સરોવર કિડાં ને કિતરા પ્યાસી

સેરિયા સેરી ટાબર ધોડયા આવ ઓગન નેરે લા

‘ધુફારી’ પીધેતે મીં જો પાણી બુકસે ઇ વો પ્યાસી

૧૨-૦૪-૨૦૧૭      

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: