સંસ્કાર (૩)

don't do

(વિઇ ટપાલથી અગિયા) 

‘આઉં પેણીને આવઇસે તડેં બાઇ મુંકે વટ વ્યારે હિકડ઼ો ડીં ચ્યોં વો ક બચા થોડા થોડા પૈસા નિવગલા રખંધી વિઞ તેં મિંજા પાંજો કચ્છજો ઘર અગિયા વેંધે તોજી મરજી પે તીં સગવડવારો કરાય સગાજે ઇતરે અંઇ જુકો મુંકે પૈસા ડીંધા વા તેં મિંજા ૧૦% હી ખાતો કોલાયને તેમેં જમા કરાયાતે તેં ઉપરિંયાત મેંણો પુરો થીધે જીકી પૈસા વિતર્ધા વા સે પ હિન ખાતેમેં જમા થીંધા વા ઇ જમા થેલ હી પૈસા અંઇ.’ચિઇ વસુમતી ખિલઇ

‘ઇં ત મું વટ પ ફિક્સજી ડો પાવતીયું અંઇ તેં મિંજા હિકડ઼ી મટાયજો વિચાર ક્યોતે..’

‘ઇ ભલે અંઇ હાલ ઘડી ત હિનમિંજા હલાઇબો..’

       ડીં નયજે વોંધે પાણી વારેજી ગુધરધા વા.ઘરમેં જીકી ખપઇતે સે મિડ઼ે સગવડ કરાય ગિડોં ને જરૂરી ચીજ વસત વસાય ગિડોં.સિંજા ટાણે આસાપરા કાં સામીનારાણ મિંધરમેં ડરસણ કેંણ વેંધાવા.કચ્છમેં લગભગ મિણે ઠેકાણે ફિરી આયા.હીં સુખજે સથવારે ને પનજી રંગતમેં ડીં ગુધરધા વ્યાતે.

    હિકડ઼ો ડીં વસુમતીજો ડિનલ પન ખેંધે તલક્સી વિચારમેં ચડી વ્યો પ પો હિકડ઼ો નિસાકો વિજી મુરક્યો ત વસુમતી પાનધાની પર્યા રખી પુછે

‘કુરો થ્યો કુરો વિચારે નિસાકો વિધે ને પોય મુરકેં…?’

‘તોકે જાધ આય વસુ પાં જયસુખકે મિલણ વડિધરે વ્યા વાસી..?’

‘હા પ તેંજો હેર કુરો આય..?’વસુઅમતી પપઝડમેં પોંધે પુછે

‘જયસુખજો તન્મય મુકેસ ભેરો રમે લા ૧૦-૧૨ રમકડેજી ગાડિયું ખણી આયો વો તેં મિંજા હિકડ઼ી પીરે રંગજી ગાડી મુકલે પિંઢજે ગુંજેમેં વિધે ત તન્મય જયસુખકેં ચેં નેર્યો મુકેસ મુંજી ગાડી ખણી વિઞેતો જયસુખ મુકલે કોરા ન્યારે ત ઇન ગુંજે મિંજા ગાડી કઢે ઇ નેરે મું ચ્યો વો મુંજે મુકલેકે કોય ચીજ સે ખણી ગિને ને તન્મય ઇ ગાડી ગિનણ હથ ધ્રિગાય ત જયસુખ ચેં ભલે ઇ ખણી વિઞે આઉં તોકે બિઇ ગિની ડીંધોસે તું ત મુંજો ડાવ પુતર અંઇયે નં…? ને તન્મય ઉ ગાડી મુકલે કે ડિઇ ડિને ઉન ટાણી આઉં મુકલે કે ઇ ન ચ્યો જીકી જયસુખ તન્મયકે ચેં વે પ જયસુખ જડેં પાંકે વોરય લા આયો તડેં ઇન મુંકે ચેં તલક મુકેશજી હી આધત ખાસી નય અગિયા વેંધે તોકે આડી અચિંધી તડે મું ખિલમેં ઉડાઇધે ચ્યો વો છોરડ઼ એડ઼ો કરિયે તું ત ગંભીર થિઇ વેં ને જયસુખજી ઇ ભવીસવાણી મુકલો સચ્ચી સાબિત કરે વતાય ઇન ગાલ મથા નિસાકો નિકરી વ્યો ને મુંજી મુર્ખાઇ મથે ખિલ આવઇ’    

‘હા સચ્ચી ગાલ આય તેની જ અંઇ મુકલેકે વાર્યા વોત ત હેડ઼ો કુપાતર ન થ્યો વોત’

      લગભગ ડેઢ વરે જેડ઼ો વખત ગુધરી વ્યો હિકડ઼ો ડી તલક્સી સવારજો છાપો વાંચેતે ને વસુમતી સંસ્કાર ચેનલ મથે સુધાંસુ મારાજજી કથા સુણધી વિઇ તડેં હાંફડ ફાંફડ થિંધો ધોડીને વસુમતીજા પગ જલે કિરગીરધે મુકેશ ચેં

‘મમ્મી-પપ્પા આઉં આંજો વિસ્વાસ તોડયો આય મુંકે માફ કયો મમ્મી મુંજી પોલીસ ગોત કરેતી મુંકે કિડાંક લિકાય…’તલકસીજી અખિયું લાલધુમ થિઇ વિઇયું ને ઇ કીં કુછે તેનું મોંધ હથ જો ઇસારો કરે વસુમતી ઇનકે રોકે પો મુકેસજી ફિંગડ઼ જલે ઊભો કરી સાંતીસે ચેં

‘વે છોકરા ભુલ કરિયેં છોરૂ ક છોરૂ થીંએ માઇતર એડ઼ા નં થિઇ સગે વિઞ છેલી ઓયડેમેં સીસમજી કારી પેટી આય તેંમે લિકીરો…’ચિઇ છેલ્લે ઓયડે ડિયાં આંગર ચિંધે રવાનો કેં.તલકસીકે થ્યો ક વસુમતી કિન મિટ્ટી મિંજા ઘડલ આય હેડો હોબારો થ્યો તોંય મુકલે મથે ખારી નં થિઇ ઉલટેજો ઇનકે હેમથ ડિને હિનમેં જરૂર કીંક ભેધ આય હલ જીવ હજામ વાર કિતરા ચેં હેરઇ પોંધા ખોરેમેં જાણે કીં નં થ્યો વે તીં તલક્સી છાપો વાંચેતે ને વસુમતી ટીવી નેરેતે.

    અધ કલાક પ્વા પોલીસજી ગાડીજી સાયરન સુણાણી ને હિકડ઼ો પોલીસ ઇનસ્પેકટર ને ચાર હવાલધાર તલકસીજે ઘર વટ આયા ત ઇનસ્પેકટર હથમેં વિઇ ઇ ડુંગટી બાયણેતે ઠોકે પુછે

‘અંઇ તલક્સી વિકમસી અયો…?

‘હા સાયેભ બોલો કુરો કમ વો…?’તલકસી અજાણ થીંધે પુછે

‘આંજો પુતર ધુભઇમેં ડ્ર્ગજો વેપાર કંધો વો.અસાંકે સી.બી.આઇ ખાતે વટા હુકમ થ્યો આય તીં તપાસ વોરંટ ખણી આંજે ઘરજી તપાસ કેણ આયા અંઇયુ ત પ્લીઝ બી કો-ઓપરેટીવ..’પોલીસ ઘરમેં ડાખલ થિઇ સુંચ બુવાર કંધે છેલ્લે ઓયડેમેં આયા તડેં કારી પેટીજો ઢકણ ખોલે ઇનમેં લિકલ મુકેસજી ફિંગણ જલે ઊભો કંધે વસુમતી રડ વિજી ચેં

‘સાયેભ હીર્યો આંજો ગુનેગાર ખણી વિઞો હીન મુએ નાલયક નિપાવટ કુપાતર કે..’તલકસી ત વસુમતીજો હી કાલકારૂપ નેરે જ ર્યો. 

‘મમ્મી..મમ્મી તું તોજે પુતરકે સામે હલી પોલીસકે સોંપીએંતી…આઉં ત તો..જો મુકેસ..’મુકેસ હથ જોડ કરે કિરગિરધે ચેં ત વસુમતી ત્રાડ વિજી ચેં

‘કેર મુકેસ જુકો પંજમેં પુછાંધે સગે પે જે મોં તે ભધનામીજો મિસ ચોડે ઇ મુકેસ…? જીન વિસ્વાસઘાત કરે સઇ કરેજે કરારનામે મથે પેજી સઇ કરાય રાજમેલ જેડ઼ો ભંગલો ને ધમધોકાર હલંધો સ્ટોર વિકણી મા પે કે રસ્તે રખડતા કરે છડેં ઇ મુકેસ..? આઉં કોય મુકેસકે ઓડખાં નતી ચિઇ બ બુસટું ઠકા કરાય ચેં ‘સાયેભ ખણી વિઞો હિન કુપાતર કે..’ પો કિરગિરધે વસુમતીજા પગ જલે વિઠલ મુકેસકે વમ ભરે લત મારે છેટે ફિંગાય ત હવાલધાર મુકેસકે બેડી ડસકલા પેરાંય ને ઘર મિંજા બાર ખણી વ્યા ત ઇનસ્પેકટરચેં થેન્કસ ને વસુમતી સોફે મથે પખડજી ઉંચે સડારે રુઇ પિઇ (પુરી)

 

        

 

 

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: