ઇધી

zumara

       ૧૯૫૦જો વરે હલ્યોતે તડેં કિરાંચીમે કોમી રમખાણ ફાટી નિકર્યા ઇ ડીસી ડપજે માર્યો ખેંગાર જેવતજો જીવ પુડિકે બંધાઇ વ્યો.હિકડ઼ી રાતજો ઇન પિંઢજી ઘરવારી રૂડીકે ચેં

‘રૂડી હાણે હિત રોણું જોખમ ભરલ આય ઇતરે પાંકે જીં ભનેતી ટાણેસર રવાનો થિઇ વિઞણું ખપે’

‘ત કુરો કંધાસી ને કિડાં વેંધાસી…?’ચિંધાજે ચક્કરમેં પોંધે રૂડી પુછે

‘બે કિડાં વેંધાસે પાક્સ્તાનજે સામે પાર જીત પાંજે માઇતરેજી મા ભોમ આય એડ઼ે કચ્છડે વેંધાસી ઇતરે હરે કરે બધ સધ કરે જો ચાલુ કર..’

       બે ડીં રૂડી પિંઢજે મનમેં પપઝડ હલઇતે સે પાડોસમેં રોંધલ ઇનજી જેડલ હલિમા વટ હિંયેજી બાફ કઢે ઇ સુણી હાય અલ્લાહ કંધે હલિમા ડપજી વિઇ ઇન ઇ જ ગાલ પિંઢજે ખાવંધ હમીધ અલ્લારખાકે કેં. બપોરા કરે હમીધ ખેંગારકે મિલ્યો

હી હલિમા કુરો ચેતી  ઇનકે ભાભી ચ્યોં ક તું પાકસ્તાનજે સામે પાર કચ્છ વિઞેતો..?’

‘હા હમીધ હિડાં કડેં પ વેતરાઇ વિઞેજો ડપજે ઓછાઇયે હેઠ જીયણ ગુધારે કરતા જીં ભનેતીં હઇયા કરાંચી છડે ઢારણી ખાસી ઉડાં સુખ ને સાંતિસે જીરો ત રોવાજે…? ચોંધે ખેગારજે અખિંયેં પાણી ફરી આયા.

‘ત આઉં પ તો ભેરો હલંધોસે…’ચિઇ હમીધ ખેંગારકે બખ વિજી થધારે

‘પ તું ત મુસલમાન અંઇયે તોકે હિડાં ડપ કેડ઼ો…?’

‘ના યાર તું હી ઘર ખાલી કને ત ઇનમેં રોણ અલ્લાહ જાણે કેર અચિંધો…હિત કો હિન્ધુ ત અચે વારો નાય ને કો મુસલમાન અચે ત તોકે ત ખબર આય આઉં તો વારેજી સાગ પન ખેંધલ અંઇયા ને અચિંધલ પિંઢજે ઘરમેં માંસ મચ્છી રંધે તેંજે વિઘારજી ધાંસ મુંજે ઘરમેં કેંથી સોવાજે નં ને ઇન લા કરે પાડોસીકે કીં ચોવાજે નં ઇન કનાં આઉં પ તો ભેરો જ હલ્ધોસે ભાકી અલ્લાહ વડો માલિક ઇન્કે જીકીં મંજૂર હુંધોસે પ તો વિગર હેકલો ત હિડાં નંઇ જ રાં…’હમીધ પિંઢ મનમેં ગઠ બંધેવે સે ચેં

         ને હિકડ઼ી કારી નિવાઇ રાતજે ઓછાઇયેમેં બોંય ધોસ્તાર પાકસ્તાન પાર કેણ નિકરી પ્યા આથડધા કુટાંધા પાકસ્તાન પાર કરે વ્યા પો હિકડ઼ે મછિયારેજે હોડકેમેં વિઇ મડઇજે સરાઇયેમેં ઉતરી નિરાંતજો સા ખયોં       

          મડઇમેં હમીધ પિંઢજો કસબ બાંધણેજો કમ ચાલુ કેં ને ખેંગાર હિકડ઼ી પનજી ધુકાન ખોલે ને વટ

ઇનજે પુતર જખુકે ચાયજી ધુકાન ખોલે ડિને ઇં બોંય હિડાં સુખ સાંતિસે રોંધાવા.હમીધ ને ખેંગાર બોંય

ધોસ્તાર કનાં સબાલ ભા જેડ઼ા વા જિડાં કોમવાધ નં વો.હલિમા ને રૂડી જુની જેડલું પ ઇં જ રિઇયું.હલિમાજી

ભનાયલ સવૈયા રૂડીજે ઘરે વિઞે ને રૂડીજી ભનાય ખીર હલિમા જે ઘરે અચુક વિઞે હલિમાજી ધી કુલસુમ

ને રૂડીજો પુતર જખુજો સગે ભા ભેણનું પ સબાલો હેત વો.રાખડી પુનમ જો કુલસુમ લાટ માટ ગુજરાતી

સાડી પેરે કિપારમેં ચાંધલો ચોડે રૂડીજી તૈયાર રખલ પૂજાજી થારી જી કંકાવટી મિંજા જખુજે કિપારમેં ચાંધલો

કરે આડતી ઉતારે રાખડી બંધધી વિઇ ને પો ભાઝાર મિંજા આણેલી મિઠાઇ ખારાઇંધી વિઇ ત જખુ ખેંગારજા

ડિનલ પૈસા ભેણ કુલસુમકે ભેટ ડિંધો વો. (વધુ બિઇ ટપાલમેં)

        

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: