મીંકે સડાયો

cloud

ખેપિઓ હલાયો ને મીંકે સડાયો

આગ ઓકંધે હિન સિજકે લડાયો

અભ ડિસો ત લગેતો કોરો ને ધાકોર

વડરજો નં ડિસજે કિત ઓછાઇયો

કિન ખુણમેં લિકી વિઠા અંઇ વડર

લંગર વિજીને તાણેં ઉ પટ છડાયો

મેણો ટોણા હાણે હણો જ ઇનકે

ધોડધો અચે વિઞે ઇતરો વિર્ચાયો

ધરા અસોસાર નેરેતી અભ ડિયાં

લાડી તોજીજો વિચાર નં આયો

‘ધુફારી’ ચેં હાણે મ થી ભેસરમો

વસી પો હાણે થિઇ પુતર તું ડાયો

૩૦-૦૬-૨૦૧૭

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: