રૂંવેતા

sad man

કોક ટુકર માની લા રૂંવેતા

કોક ત બ આની લા રૂંવેતા

ઘણેં વાંઢા પગે આવટાજે

ગુલાભી પાની લા રૂંવેતા

કોક કાવા ધાવા કારી પ્યા

હલઇ ન કીં કાની લા રૂંવેતા

કુકરમ કંધે નં વિચાર આયો

થીંધી ભધનામી લા રૂંવેતા

‘ધુફારી’કે ઇ સમજાજે નતો

કોક ત કેડ઼ી ખર કુલા રૂંવેતા

૧૧-૦૭-૨૦૧૭

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: