Archive for the ‘આખાણી’ Category

સરવણ કાવડિયો (૨)

જુલાઇ 20, 2018

shravan

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

‘અંઇ મનહરલાલજા હિંધ જિંધ ધોસ્તાર અયો ઇતરે સતીસજા વખાણ કર્યો તા’

‘મૂર મુધ્ધેજી ગાલ કુરો આય સે જાણેજી અંઇ કડેં કોસીસ ક્યા અયો..?’

‘અસીં ત સતીસકે સુઙધાવાસી પ ઇ ત માવડિયો નિકર્યો મુંજી મા મુંજી મા જા માલા જપીંધલ’ (more…)

Advertisements

સરવણ કાવડ઼િયો

જુલાઇ 11, 2018

shravan

‘અડ઼ે વનરાજ ઘરમેં અંઇયે નં..?’બારાનું જ રમાકાંત સડારે

‘એ હલ્યો રમાકાંત..’ખિકારીંધે વનરાજ ચેં

‘મુંકે થ્યો ક કો સંસ્થાજી મિટીંગમેં વ્યો હુને’

‘નાડ઼ે ઇ મિડ઼ે છડે ઢાર્યો’

‘કો?’

(more…)

વિજોગણ (૧૧)

જુલાઇ 6, 2018

woman

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

‘ભાભી મૂંકે ત ઇં વો ક અંઇ સિમલામેં અયો,હી ત મગલ પ્રભાતમેં સંપાદક તરિકે કાંતિયેજો નાં વાંચે ઇનકે મિલણ વ્યોસે તડેં ઇન અતઃ થી ઇતિ સુધીજી મિડ઼ે ગાલકેં તડે ખબર પિઇ’

‘હા હરિભાઇ અસાંજી ત ધુનિયા લૂટાજી વિઇ’

(more…)

વિજોગણ (૧૦)

જૂન 25, 2018

woman

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

‘ત હલો પપ્પા ને વડીબાઇકે હિડાં પુણે કોઠે અચોં’

‘ઇ જ ગાલ કેંણ ત આઉં હિડાં પુણે આયો અંઇયા.ઇનીજી હેરજી કફોડી હાલત મિંજા ઇનીકે બાર કઢી ઇનીજો ભાકીજો જીયણ સુધાર્યો’ (more…)

વિજોગણ (૯)

જૂન 20, 2018

woman

(વિઇ ટપાલનું અગિયા)

‘………….’ હરેસ સા હેઠ વેરાય લા ખોભર્યો ત બોંય ભા અગિયાજી ગાલ સુણે લા ચુપ ચાપ વિઇ હરેસ સામે નેરેર્યા

‘સુજાતા કે વિચાર આયો ક હાણે ઇનજી કાયાજો ભધલધો આકાર ડીસીને આંજી નાની ને પો પાડોસી કે વેમ વિઞે ને મૂર મુધ્ધેજો સવાલ ઊભો થીએ ક અચિંધલ જો પે કેર? હીં નેરણ વિઞોકે ત પુછધલકે કીં લેવાડેવા નં વે ભસ ખણખોધ કેણી વેતી.જ સુજાતા કાંતજો નાં ગિને ત કાંત મથે ને ચુપ રે ત પિંઢ મઠે ભધચલન જો લેબલ લગી વિઞે ઇતરે આંજી નાની સંતોકબા કે આઉં મુંભઇ વિઞાતી ચિઇ કચ્છ છડે.મુંભઇમેં ઇનજી જેડલ તન્વી હેકલી જ રોંધી વિઇ ઉન ભેરી રિઇ વિઇ.તન્વી મધધ કેં ત ઇનકે ટ્યુસન મિલી વ્યા.ઇન્ગલીસ ને ગણિતજા ટ્યુસન ધજ હલંધા વા ને પૈસા પ ખાસા મિલંધા વા. વખત વેંધે આંજો જનમ થ્યો.બ મેણે પ્વા ઘરજી મૂરજી નિસાડ઼મેં ઇનકે માસ્તરાણીજી નોકરી પ મિલી વિઇ તડેં તન્વી જો ઘર છડે હિકડ઼ો ભાડે મકાન ગિડ઼ે ને આંજી ન્યાર કેંણ હિકડ઼ી બાઇ રખી ગિડ઼ે’

(more…)

વિજોગણ (૮)

જૂન 15, 2018

woman

(વિઇ ટપાલ તાં અગિયા)

    હરેસ ઊભો થિઇ રૂમજો ધરવાજો ભંધ કરે આયો પો ચેં ;

‘નેર્યો પુતર અંઇ બોંય સમજુ અયો ઇતરે આઉં જીકી ચાંતો સે ધ્યાનસે સુણજા સમજજા ને ખાસ ગાલ આંજી મમ્મી લા કો અભાવ મ રખજા..’

(more…)

વિજોગણ (૭)

જૂન 10, 2018

woman

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

હાણે કાંતિયો સિમલા છડે ઢારે આય ને કચ્છમેં મંગલ પ્રભાતમેં સંપાદકજો કમ કરેતો ઇનજે ઘરજી હાલત બોરી કફોડી આય…’હરેસ ચેં

‘ઇની સિમલા છડે ઢાર્યોનો કીં…?’નવાઇ લગંધે સુજાતા પુછે (more…)

વિજોગણ (૬)

જૂન 4, 2018

woman

(વિઇ ટપાલનું અગિયા)

‘સુજી તોજે મિણી સવાલેજા જભાભ હિડાં ધરવાજેમેં જ ઊભીને ડિંયા ક…?’

‘સોરી મિંજારા હલ્યો…વે..વે..’સોફે કોરા ઇસારો કંધે સુજાતા ચેં..’

    નોકર અચી પાણી રખી વ્યો ત સુજાતા પુછે (more…)

વિજોગણ (૫)

મે 25, 2018

woman

(વિઇ ટપાલનું અગિયા)

નજરને નજર જો મળે તો મજા છે

વખતસર વખત જો મળે તો મજા છે

ધરા ને ગગનને કરી એક સાથે

ઉભયને અડકવા મળે તો મજા છે

હ્રદયના દરદની દવા એક દિલબર                                  

(more…)

વિજોગણ (૪)

મે 11, 2018

woman

(વિઇ ટપાલનું અગિયા)

‘૦૫/૦૨/૧૯૫૨ સિભુજા ૧૦ ને ૧૦ મિનીટ’

           હરેસ કુંઢલી મંઢે,અખિયું મુંચે આંગરિયેંજા વેઢા લેખીંધો વો. કૃસ્ણકાંત ચુપચાપ ઇનકે નેર્યા કેંતે લિખવાર રિઇ હરેસ ચેં

(more…)