Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ઓપરેટર

જુલાઇ 11, 2016

T0

            છેલ્લે હિકડ઼ે વરેથી રોજજી ઘટમાડ઼જે મણકે વારેંજી હાફિસ ચાલુ થિઇ. મિણી ટેબલ વટ રખલ ખુડસીતે અચી માડ઼ુ વિઠાતે પ મિણીજી નજર હાફિસજે ધરવાજે વટજી ટેલિફોન ઓપરેટરજી કેબીનમેં વેંધલ અપસરા સરોજકે નેરીંધે પિંઢજા કમ સંભાર્યો, પ કન ત ચુસા કરેને ક અજ મિણિયાં મોર કેંજી ટેબલ તે ઘંટી વજેતી સે સુણેલા અતાલા વેંતા ઇનમેં પ જેંજી ટેબલજી ઘંટી મિણિયાં મોર વજે ઇનકે ત લગે ધનભાગ ને ધન ઘડી ઇનમેં વધુ અતાલો વો હિમાંસુ

         ચાય પિધે લા ભેરા થિંધલ ચાર વાંઢા હિકડ઼ી જ ગાલ કંધા વા ક હી અપસરા કેંકે મિલધી પાંજી હાફિસમેં મિંજા કોક ભાગસાડ઼ી હુંધો ક કીં…?હી ગાલા ઉડધી ઉડધી સરોજ સુધી ઇનજી જેડલ જેનીફર વટા પુગી.હી સુણી સરોજ વિચારકેં ક, હાણે ઘચ થ્યો હિનજો કોક માગ કેણું ખપે.પો હિકડ઼ે અઠવાડ઼ેજી રજા ગિની સરો ગેબ થિઇ વિઇ ને ઇનજો કમ જાડી ભેંસ માર્થા સંભારે.           

(more…)

Advertisements

બ્યો કમ કેડ઼ો કાનુડા

ફેબ્રુવારી 6, 2016

KANUDO

(રાગઃ મૈં દેખું જીસ ઓર સખીરી… …)

તું નિવરો પ્યો મુરલી વજાઇયેં.બ્યો કમ કેડ઼ો કાનુડા(૨)

પિંઢજે મ્વાડ઼ે ગોંયુ ચરેંત્યું,સંજા થીંધે પાછી વરેંત્યું;

પિંઢ પિંઢજે ખૂંટે બંધાજી(૨),ખીર ડીએંત્યું રૂપાડ઼ા  

(more…)

સિપરી

જાન્યુઆરી 23, 2016

MUMMA

સિપરીકે સંભારે વિગર નિંધર કિડાં અચેતી;

સિપરી સંભરી અચે પો નિંધર કિડાં અચેતી

કેડ઼ી હીં આય પપજડ મન ત માકુડ઼ી આય;

ગુડ઼જે ગંઢે વારેજી જાધું તાણે હિડાં અચેતી

(more…)

ડપ લગેતો

ડિસેમ્બર 7, 2015

scared

 

ડપ લગેતો

ધિલજા તાર ન જુણકાય ડપ લગેતો

બોરો ઉર્યા તું મ અચ ડપ લગેતો

મુંકે તું લિકાય છડ તોજી બીં બાંઇયે મેં

(more…)

ફારગતી

નવેમ્બર 18, 2015

order

ફારગતી

       રોજ સિભુજો છ વગે જોગાસન લા વેંધલ મધુકરજી અખ ખુલઇ તડેં સામલી ભિત મથે રખલ ઘડ઼િયાલમેં સાડા અઠ વગા વા.ઇ ડીસી ઇનકે નવાઇ લગી.હીં ત છ મથે પંજ મિનીટું થીએ ત મયુરી ઇનકે જરૂર ઉથિયારે અજ કીં ન ઉથિયારેં ઇન ગાલજો જભાભ ગિનણ પલંગતા ઉતરધે મધુકર સડારે “મયુરી….”

        કીં જભાભ નં મિલધે ઇ રસોડેમેં વ્યો,ઉડાંનું ગેસ્ટરૂમમેં,સ્ટોર રૂમમેં મથલે માડ઼જે બોંય રૂમમેં, આગાસીમેં ઇ સજે ઘરમેં ફિરી ફિરકો મારે પો વંઢેમેં આયો પ મયુરી કિડાં પ નં ડિસાણી ઇતરે મધુકરકે નવાઇ લગી હિતરી સૌતરી ઇ કિડાં વિઇ હુંધી..? ઇન મોબાઇલ ખણી મયુરીજા નિમર લગાય ત ઘરમેંથી ઘંટી વજધી સુજે મેં આવઇ ત સટ કઢી મધુકર ઘરમેં આયો ત સોફેજી મુરજી ટિપાઇતે મયુરીજે મોબાઇલ નીચે હિકડ઼ી ચબરકીમેં બ સબડ લિખલ “આઉં વિઞાતી” હથ લગા.કિડાં વિઇ હુંધી…?

(more…)

૨૦૭૨

નવેમ્બર 17, 2015

diya

૨૦૭૨ મુંજા વલા ભાવર ને ભેનરૂં આંકે હિન નયે ૨૦૭૨ જે વરેજી જજી જજી મુભારક ભાધી માલક હિન  નયે વરેમેં આંજે મનજી મિડ઼ે મુરાધુ પુરી કરે આંજો સજે વરેજા મિડ઼ે ડી ખુસાલી સે સરૂથીએ ને ખુસાલી ભેરા ભરકત સભર પુરા થીએ એડ઼ી પ્રભુજી/પ્રભુકે અરધાસ સાલ મુભારક                                      ૧૭-૧૧-૨૦૧૫

 

 

 

વાની

ફેબ્રુવારી 28, 2013

kaadado

વાની’

કાગડો કારો ને કોયલ પણ કારી;

કાગડો ભુછ્છો ને કોયલ મનઠારી

બગલો ને હંસ બીંજો રંગ ધોરો;

બગલો ખાય મચ્છી ને હંસ ચરે ચારો;

ઘોડો ને ગડોડ઼ો બોંય ખણે ભાર;

ઘોડે કે જોગાણ ને ગડોડ઼ે કે માર

મે કારી ગોં કારી બીંજો ધોરો ખીર;

બીંજા પુછ સરખા ગોંજે પુછ નામે નીર

ઢગો ને પાડો જિનાવર બોંય નર;

પાડે જમ અસવારી ને નંદી તે સંકર

તવી વે ક માનઇ વે બીં તે પચે માની;

‘ધુફારી’ચે ચુલમેં વે વાની ને હંજમેં પણ વાની

૧૫.૦૮.૨૦૧૨

 

સાલ મુભારક

જુલાઇ 3, 2011

સાલ મુભારક

    અજ અસાઢી બીજ ને કચ્છી નયે વરે જો પેલો ડી આય.અજ કચ્છીજે મજુસજો જનમ ડી આય અજ કચ્છીજો મજુસ હકડ઼ે વરો જો થયો તડે કચ્છીમાડ઼ુ જા જજા જજા સાલ મુભારક હી નઉ વરે આંજે જીઅણ મેં હુભ ને ખુસાલી જો ધ્રોસટ મીં વરસાય એડ઼ી મા આસાપરા વટ છેડો પથરેને અરધાસ

૦૩/૦૭/૨૦૧૧

“પ્રેમ મિલ્કત ને સફડ઼તા”

જૂન 28, 2011

“પ્રેમ મિલ્કત ને સફડ઼તા”

          હકડ઼ી બાઇ પંઢજે ઘર બારા આવઇ ત ડઠે ક અંઙણમેં ધોરી લમી ડાડ઼ીવારા ત્રે બુઢ્ઢા વઠાવા.બાઇ અનીકે સુંઞણઇ નતે ઇતરે અન ચે
“મુંકે નતો લગે ક આંઉ આંકે સુઞણાતી પણ મુકે લગેતો ક અઇ ભુખ્યા હુંધા
ત ઘરમેં અચો ને કીંક ખાઈ ગનો.”
“ઘરધણી ઘરમેં આય?”અની પુછ્યોં
“ના….ઇ બારા વ્યા અઈ” બાઇ જભાભ ડને
“ત અસીં ઘરમેં ન અચી સગોં” અની જભાભ ડનો
         સંજા ટાણે જડે ઘરવારો ઘરેં આયો તડેં બાઇ અનકે કુરો થ્યો વો સે ચેં
“વિઞ અનીકે ચો ક આંઉ ઘરે આચી વ્યો અઇયાં ને મેમાણી લાય બોલાઇ”યાંતો”
બાઇ ઘર બારા આવઇ ને ચેં
“હલો ઘરમેં અચો”
“અસીં મડ઼ે ઘરમેં ભેરા ન અચી સગોં”અની જભાભ ડનો
“સે કો કુલાય??”બાઇ પુછેં
        પોય અની મંજા હકડ઼ે બુઢ્ઢે માડ઼ુ હકડ઼ે પંઢજે સાથી ડિયાં આંગર ચિંધે ચેં
“હનજો નાલો મિલ્કત આય”
         પોય બે કોરા આંગર ચિંધે ચેં
“હનજો નાલો સફળતા આય ને મુંજો નાલો પ્રેમ આય” પોય અન ચેં
“હાણે તું મિંજારા વિઞીને તોજે ધણી સે સલા કરે ને પુછી નેર અસાં ત્રીં મંજા કેર આંજો મેમાણ થીએ?”
બાઇ ઘરમેં વિઇને ધણીકે કુરો ગાલ થઇ સે ચેં સુણી ઘરધણી ત રાજીજો રેડ઼ થઈ ચે “અરે!વા ડ઼ે વા” જ એડ઼ી ગાલ વે ત પાણ મિલ્કતજી મેંમાણી કરીયું ઇ ઘરમેં અચે ને પાંજો ઘર મિલ્કતસે ભરે ડે”
ધણિયાણી સરગરઇ ન  અતરે ચેં
”મારા વાલા તેં કના પાણ સફડ઼તાજી જ કુલાય મેંમાણી ન કરિયું?”
અનીજી ધી હકડ઼ી ખુણમેં વઇને માઇતરેજી ગાલ સુણધી વઈ અતરે ઇ પંઢજો મત ડને લાય ગાલમેં ઠેંકી પઇને ચેં
”આંકે નતો લગે ક પાંકે પ્રેમજી મેમાણી કઈ ખપે ત પાંજો સજો ઘર પ્રેમસે ભરજી રોંધો”
“મુંકે લગેતો ક પાણ પાંજી ધીજી સલા મંઞીયું”ઘરધણી ધણિયાણી કે ચેં
“બાર વિઞ ને પ્રેમ કે પાંજો મેંમાણ ભનણ બોલાય અચ” બાઇ ઘર બારા આવઇ ને ત્રીં બુઢ્ઢે કે પુછે “આં મંજા પ્રેમ કેર આય ઇ ઘરમેં અચે ને અસાંજો મેંમાણ થીએ”
          પ્રેમ ઊભો થઇ ઘર ડિંયા વંઙણ મંઢાણું ત ભાકીજા બ્યા બ પણ ઊભા થ્યા ને પ્રેમજી  પુઠમેં હલણ મંઢાણા ત બાઇ સફડ઼તા ને મિલ્કત કે પુછે
“આંઉ ત ખાલી પ્રેમ કે મેમાણી લાય બોલાયો વો અઇ ઇન પ્વા કુલાય અચોતા?”
         ત હક્ડ઼ે બુઢ્ઢે જભાભ ડને “જ તું મિલ્કત ક સફળતા કે મેમાણ ભનાય વોત ત બ્યા બ બારા જ રઇ વ્યા વોત જડે તું પ્રેમકે મેમાણ ભનાય આય ત જિત ઇ વિઞે અસીં અનજી લારો લાર વિઞો.જડાં પ્રેમ આય ઉડાં મિલ્કત ને સફળતા બોંય વેં”

(સુજીતજી ગાલીયેં મથા) ૧૭/૦૩/૨૦૧૧

બોબી

મે 8, 2011

“બોબી”

        અજ ટી.વી.જા કાર્યક્રમ ને ફિલ્મુ નેરે ગનો ત બસ મારધાડ઼ ગુંડાગીરી અપહરણ અન મથે જ મિડ઼ે કાર્યક્રમ વેંતા અનજી અસર અજજે ટાબરેં મથે કેડ઼ી થીએતી તેંજી હકડ઼ી નંઢી આખાણી આય.
              હકડ઼ો બોબી નાલેજો ટાબર વો હકડ઼ે નંમરજો ઉધમાતિયો.ઘરે વે ત તીં ને નિસાડ઼ વિઞે ત ઉડાં પણ તીં મણી ઠેકાણે મુસિભતું ઉભિયું કરે.અનજો જનમ ડીં ઉર્યા વો અતરે ઇનકે થ્યો ક હી લાગ આય ક આંઉ મુજી મા કે ચાં ક મુકે જનમ ડીં જી કુરો ભેટ ખપે અતરે રસોડેમેં કમ કંધી અનજી મા વટ આયો ને ચેં
“મા મુકે જનમ ડીં જી ભેટ મેં મોટર સાઇકલ ખપેતી”
“જરા વિચાર કર ક તું મોટર સાઇકલ ગને લાયક અઈયેં?” અનજી મા જભાભ ડને
બોબી કે લગો ક ઇ મોટર સાઇકલ ગને લાયક આય.અસલમેં બોબીજી મા જી ઇચ્છા વઇ કે બોબી પંઢ વ્યો સજો વરે કેડ઼ો વર્તન કેં વેં અન મથે વિચાર કરે અતરે ચેં
“બોબી તોજે રૂમ મેં વિઞ ને વિચાર કર ક હી સજો વરે તું કેડ઼ો વરતાવ કે આય ઇ વિચાર કરેને હકડ઼ો કાગર ભગવાન કે લખ ને ચો ક તું તોજે જનમ ડીં જી ભેટ તરિકે મોટર સાઇકલ ગને લાયક કુલાય અઇયેં.
        બોબી પગ પછાડ઼ે ને ડાધરો ચડી પંઢ્જે રૂમમેં આયો ને ભગવાન કે કાગર લખણ વઠો.

**************
કાગર -૧
હે વાલા ભગવાન
હન વરે આંઉ બહુ જ સરસ છોકરે વારેજી ર્યો અઇયા અતરે મુકે જનમ ડીં જી ભેટમેં મોટર સાઇકલ ખપેતી ને સે પણ રતે રંગજી
લી.
તોજો ધોસ્તાર
બોબી

**************
               બોબી કે ખબર આય ક અન જકીં લખેંવે હન વરે આંઉ બહુ જ સરસ છોકરે વારેજી ર્યો અઇયા સે સચો નાય અતરે ઉ કાગર ફાડ઼ે વધે ને નઉં લખણ વઠો

**************
કાગર-૨
હે વાલા ભગવાન
આંઉ તોજો ધોસ્તાર બોબી અઈયાં હન વરે આંઉ બહુ જ સરસ છોકરે વારેજી ર્યો અઇયા અતરે મુકે રતે રંગજી મોટર સાઇકલ જનમ ડીં જી ભેટમેં ખપેતી ત મેરભાની કર
લી.
તોજો ધોસ્તાર
બોબી

**************
               બોબી કે ખબર આય ક અન જકીં લખેં આય સે પણ સચો નાય અતરે ઉ કાગર ફાડ઼ે વધે ને ત્ર્યો કગર લખણ વઠો
**************
કાગર-૩
વાલા ભગવાન
     આંઉ હન વરે સાધરણ છોકરે વારેજી વર્તન ક્યો આય અતરે અંઞા આંઉ મુંજે જનમ ડીં જી ભેટમેં મોટર સાઇકલ મંગા તો
લી.
તોજો ધોસ્તાર
બોબી
**************
               બોબી કે લગો ક હી કાગર પણ ભગવાન કે હલાવાજે એડ઼ો નાય અતરે બોબી ચોથો કાગર લખેં
**************
કાગર-૪
ભગવાન
મુકે ખબર આય ક હન વરે આંઉ સારે છોકરે જેડ઼ો વરતાવ નાય ક્યો.મુકે માફ કર
જ તું મુકે જનમ ડીં જી ભેટમેં મોટર સાઇકલ ડીને ત આંઉ સારે છોકરે જેડ઼ો વરતાવ કંધોસે
મેરભાની કર
લી.
બોબી
**************
           બોબી કે ખબર આય ક હી પણ સચી ગાલ નાય હન કાગરસે અનકે મોટર સાઇકલ મલે વારી નાય.    
    હાણે બોબી બોરો મુંજી પ્યો અતરે નીચે અચી અનજી મા કે ચેં આંઊ ચર્ચમેં વિઞાતો. બોબીજી મા કે લગો ક અન જકી ઉપાય કેંવે સે કમ કરે તો બોબી બહુજ ઉડાસ વો.
“વિયારૂ ટાણે સુધીમેં ઘરે અચી વેજ”બોબીજી મા ચેં
       બોબી શેરી વટાય ને ખુણતે અચલ ચર્ચમેં આયો.પોય ચર્ચજી ટેબલ મથે ચડી વ્યો ને હડાં હુડાં નેરે ક અગિયા પુઠિયા કોય આય ત ન પોય નીચે નમીને મધર મેરીજી મુરતી ઉપાડેં ને પંઢજે આભે નીચે લકાયને ચર્ચ મંજા સટ કઢી સેરી લંગી ધોડધો ઘરજો ડાધરો ચડી પંઢજે રૂમમેં આયો.
    અન રૂમજા બાયણાં ઢકેને કાગર કલમ ખણી બોબી ભગવાનકે કાગર લખણ વઠો.
**************
કાગર-૫
ભગવાન,
મું તોજી મા જો અપહરણ ક્યો આય તોકે તોજી મા સે મલણું વે ત મોટર સાઇકલ હલાય!!!!

-પ્રભુલાલ ટાટારીઆ “ધુફારી”                                (સુજીતજી ગાલિયેં મથા)૨૩-૦૨-૨૦૧૦