સંસ્કાર (૩)

જૂન 24, 2017

don't do

(વિઇ ટપાલથી અગિયા) 

‘આઉં પેણીને આવઇસે તડેં બાઇ મુંકે વટ વ્યારે હિકડ઼ો ડીં ચ્યોં વો ક બચા થોડા થોડા પૈસા નિવગલા રખંધી વિઞ તેં મિંજા પાંજો કચ્છજો ઘર અગિયા વેંધે તોજી મરજી પે તીં સગવડવારો કરાય સગાજે ઇતરે અંઇ જુકો મુંકે પૈસા ડીંધા વા તેં મિંજા ૧૦% હી ખાતો કોલાયને તેમેં જમા કરાયાતે તેં ઉપરિંયાત મેંણો પુરો થીધે જીકી પૈસા વિતર્ધા વા સે પ હિન ખાતેમેં જમા થીંધા વા ઇ જમા થેલ હી પૈસા અંઇ.’ચિઇ વસુમતી ખિલઇ Read the rest of this entry »

Advertisements

લિખેલ ડિસ

જૂન 14, 2017

kalam

 

માલકજા તું હી ખેલ ડિસ

કિત ભુંગા કિત મેલ ડિસ

પંજ માડ઼જી અંઇ ભેણિયું

Read the rest of this entry »

સંસ્કાર (૨)

જૂન 10, 2017

vichar

(છેલ્લી ટપાલથી અગિયા)

       બીંજી સિગરેટું પુરી થિઇ વિઇ તોંય બોંય કિતરીવાર સુધી ગોગેવારેજી વિઠાવા.વિપુલ ગાલ કિડાંથી ચાલુ કેંણી તેંજી પપઝડ઼મેં વો, છેવટ મુકેસ કોરા નેરિંધે વિપુલ ચેં

‘ગયે અઠવાડે ડ્રગજે ધંધેજો રાજા કે.લાલજો હેલિકોપ્ટર હેઠ ઉતરે વારો ઇ ઉતરે તેનું મોંધ કિડાંક્થી ઉડી અચેલ પુતારો હેલિકોપ્ટરજે પાંખિયેંમેં ફસજી વ્યો ને હેલિકોપ્ટર જુરી પ્યો. ઇનકે તાત્કાલિક ઇસ્પટાલમેં ખણીવ્યાતે ને ઉડાં પુજે તેનું મોંધ વાટમેં જ ઇ મરીવ્યો.હાણે ઇનજી ખુડસી ખાલી થિઇ ઇન મથે વિઠલ ઇનજે કાકાઇભામેં ઇતરા વસલા નંઇ ક ઇ રાજા થિઇ સગે..’

‘હાં..ત..?’

‘હાણેં જ તું ઉડાં અચેં ત પાં નિઢડિક પેઢી ડ્રગજે વેપારજી ખોલિયું ને પોય તું ત માડ઼ુએકે ઊંઠા ભણાયમેં ઉસ્તાધ અંઇયે…ત તું સમજેતો નં આઉં કુરો ચેલા મઙાતો…?’

‘ઇ મિડ઼ે ત ઠીક ખાટલે મોટી ખોટ મું વટે ત પાસપોર્ટ પ નાય ત ધુભઇ અચાજે કીં..?’

Read the rest of this entry »

સંસ્કાર   

જૂન 7, 2017

vichar

           તલકસી રાતજો વિયારૂ કરે આરામસે હિંચકેતે વિઇને ઝુલધો વો.વટ વિઇને વસુમતી પાનધાની મિંજા પન ભનાયતેં.ઇન હિકડ઼ો પન તલક્સીકે ડિને બ્યો પિંઢજે ગિલાફેમેં ધબાય.

‘ખબર નાય વસુ તોજે હથમેં કુરો જાધુ આય તોજે બનાયલ પનજી મજા સજી અલગ આય,ઘણે વેરા ધોસ્તારે ભેરો ઉ વીરજી માલમજી ધોકાન તે પન ખાધેજો વારો અચે પ ઇનમેં ઇતરી મજા નતી અચે’

‘હાણે હઇયો કર તલક તોકે ખપે ત બ્યો પન ભનાય ડિંધીસે હી ખોટા મસ્કા પાલીસ કરેજી જરૂર નાય                     

લજાજો નતા હિન ઉમરમેં હી વેવલા વેડ઼ા આંકે સોભે નતા…’વસુમતી છિટકીને ચેં

‘હાં ગિનો સચ્ચી ગાલ કિઇ ત મસ્કા પાલીસ થિઇ વિઇ…?’

‘હુંધો હલો આભો પેરે ગિનો ત બારા આંટો મારે અચોં..’પો ચપ્પલ પેરીંધે વસુમતી પુછે Read the rest of this entry »

પ્યાસી

મે 9, 2017

 

 

hamirsar

અભ કે નિરખી નેરેતો ટોપણસર પટ પ્યાસી;

મંઢો મેઘો કીં નં આયો ધિલમેં આય ઉધાસી

પટ સેકાજે પાપડ વાંગે જેઠજે લુખ ઓબારે;

Read the rest of this entry »

પાંજે કુરો

એપ્રિલ 28, 2017

dont

સમજાયા જ નં સમજે પાંજે કુરો;

ઇનીજો ચિંધા કુલા કજે પાંજે કુરો

મુફતજો માલ ગિનધલ અતાલા;

Read the rest of this entry »

ઇ વિઇ કિડાં

એપ્રિલ 18, 2017

baapaa

 

મુંકે કોક ત ચોતા ખરા ઇ વિઇ કિડાં

આઉં ભાટકયોસે ધરા ઇ વિઇ કિડાં

ઇ રંગીલી ને રૂપારી ધિલકે હેરે હલઇ Read the rest of this entry »

કિસમ કિસમજા સંસારી

એપ્રિલ 10, 2017

old man

ત્રાંભિયો નં ખૂંચેમેં ભભકો ડિસો ત ભારી

જીતરા અચ્છા લુગડ઼ા ઇતરી વિરતી કારી

પિંઢકે વડા બુજણ સમજી કરિયેં હુસયારી

Read the rest of this entry »

સવાસેર મિલેંતા

એપ્રિલ 5, 2017

tola

હિન ખલકતે માડ઼ુ કિસમ કિસમજા વેંતા;

કોક સાવ સોન જેડ઼ા કો નર પિતર વેંતા

ગાલમેં આંકે પુછધા ગાલ સચ્ચી ક ખોટી

Read the rest of this entry »

આય સીં

એપ્રિલ 1, 2017

loin

કોક આંકે કિંક ચોંધો ત કોક ચોંધો કી

કિતે કારો ઉનારો કિતેક નિકરી પે સી

કિતેક વે ડુકાર કારો કિતક વસે તો મીં

Read the rest of this entry »