કિસમ કિસમજા સંસારી

એપ્રિલ 10, 2017

old man

ત્રાંભિયો નં ખૂંચેમેં ભભકો ડિસો ત ભારી

જીતરા અચ્છા લુગડ઼ા ઇતરી વિરતી કારી

પિંઢકે વડા બુજણ સમજી કરિયેં હુસયારી

Read the rest of this entry »

સવાસેર મિલેંતા

એપ્રિલ 5, 2017

tola

હિન ખલકતે માડ઼ુ કિસમ કિસમજા વેંતા;

કોક સાવ સોન જેડ઼ા કો નર પિતર વેંતા

ગાલમેં આંકે પુછધા ગાલ સચ્ચી ક ખોટી

Read the rest of this entry »

આય સીં

એપ્રિલ 1, 2017

loin

કોક આંકે કિંક ચોંધો ત કોક ચોંધો કી

કિતે કારો ઉનારો કિતેક નિકરી પે સી

કિતેક વે ડુકાર કારો કિતક વસે તો મીં

Read the rest of this entry »

વા બારો

માર્ચ 18, 2017

kabhar

કિભરમેં કડેં વા બારો નતો વે;

કિભર મિંજારા કો ટારો નતો વે

કિભર બારા નિપટ વેતો ઉજારો Read the rest of this entry »

નયો અધ્યાય (૭)

ફેબ્રુવારી 21, 2017

Paarayan

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

‘ત આઉં ચાં…આઉં ચિત્રા આસર મુંજે માઇતરેજી આઉં હિકડ઼ી જ વિયા અંઇયા.પપ્પા દુભઇમેં હિકડ઼ી પેઢીમેં કમ કંધાવા હાલ રિટાયર અંઇ.આઉં બી.એ.તંઇ ભણેલી અંઇયા ને પો એમ.બી.એ પ થિઇ અંઇયા.મુંકે ફિલોસોફી બોરી ગમેતી ઇતરે શ્રી રવિન્દ્રનાથ ટાગોર,સ્વામી વિવેકાનંદ, ચેખોવ, બેજામીન ફ્રેક્લીન,જ્યોર્જ વોશિન્ગટન મિડ઼ે વાંચ્યા અંઇ…મુંકે સાસ્ત્રીય સંગિતવારા ગાયન ગમેતા…હેવર જુકો મારધાડ વારી ફિલ્મું અચેંતી સે નતી ગમે..અંગૂર,મનચલી, ગોલમાલ જેડી કોમેડી ફિલ્મું નેરેજી મજા અચે..રૂધલ ફિલ્મું ને ટીવી સિરીયલ પણ નતી ગમે…પારકા દુખ નેરેને પાંકે કુલા ડુખી થીણું…ચિઇ ચિત્રા ખિલઇ ને સેન્ડવીચ ખેણ મંઢાણી.વિરાટ પ સેન્ડવિચ ખેંધે સુણધો વો.મનોમન ત ચેં તે ક હાણે હી હલ્ધી ગાડીકે ભ્રેક મારે ત ખાસો પો કોફી પીધે ચેં

Read the rest of this entry »

કેર સમજેતો

ફેબ્રુવારી 17, 2017

dont

મોભતજી ગાલિયું કરિધલ પ કેર સમજેતો

વિગર નાતે ઇં મઞિધલ પ કેર સમજેતો

ભેરા વિઇને લગોલગ ને મોજસે ગાલાયોં

Read the rest of this entry »

નયો અધ્યાય (૬)

ફેબ્રુવારી 13, 2017

Paarayan

 (ગતાંકથી આગળ)

          સડાયલી ટેક્ષીમેં બોંય મા પુતર ઘરે આયા.સિંજા ટાણે હોકી ટીમજા મેનેજર મલણ આયા તેંકે માધુરીભેણ ચ્યોં

મેરભાની કરે વિરાટકે હી કીં થ્યો એડ઼ો સવાલ મ પુછજા ઇનસે ઇનજે મગજ તે તાણ અચિધી ને તકલીફ થીંધી

માધુરીભેણ અંઇ ચિંધા મ કર્યો આઉં ચિલાચાલુ ગાલિયું જ કંધોસે

ને હા..ડાગધર વિરાટકે હાલ ઘડી હોકી નં રમેજી સલા ડિને આય ઇ ધ્યાન રખજા

‘……..’મથો હલાય હામી ભરીંધે ઇ વિરાટકે મિલણ વ્યા. Read the rest of this entry »

ચર ચર મ કર

ફેબ્રુવારી 9, 2017

char

ચર કિસમ કિસમજી વેતી ચર ચર મ કર

ચર ત આય ચીજ સિકણી ચર ચર મ કર

હિક્યાર હેકડ઼ે ઠેકાણે ને પો બે કોરા

Read the rest of this entry »

બારે વિધે

જાન્યુઆરી 26, 2017

fire

જીન નેણતે કુરભાન થ્યોસે તેંસે તું મારે વિધે

લોડા લટકા મું વટ કરે તું સજો ગારે વિધે

આઉં મુંજી મુવાડ઼ હલ્યોસે કીં વિજ મુંતે પિઇ

Read the rest of this entry »

ચોતા ખરો

જાન્યુઆરી 23, 2017

friend

કેર કારા તિર ચોરાંય ચોતા ખરો

કેકેં વિઞી ઇન ગિરાંય ચોતા ખરો

ચોરકે ચેં ચોરી કજ સેઠ તું ચેં જાગ

Read the rest of this entry »