બુજણ

મે 30, 2018

old lady

કુતુભ મિનાર જેડ઼ી હિકડ઼ી ત્રભોંઇ મેડી,ગામજે વિચારે જેમેં કાસી ડોસી રિઇ આય                              બીજવર બાબુડેજો ઘર ડેં કાસી મંઢે,ધુંવા ભંધ ગામ સજો જીવીમા જમાડે આય.

બારો મેણા થ્યા મડ જીવીમાજો આયો સડ,બિવરે બાબુડો વેંધે કાસી રનાણી આય;
છોરો નં કો છૈયો છતાં સાભુ આય હિંયો ડ઼ી,આબરૂ સાચવે ને મોભો જમાય આય્.

વિંયા વે વાધાણી વે કેંજે ઘર આઘેણી વે,અગે સગે માંધે સજે પુછા કાસીમાજી આય;
જીભજી આય મિઠી સકર ચે મિણી કે બચા પુતર,કાસી ડોસી બુજણ ને અધલ અનસાફ આય.
Read the rest of this entry »

Advertisements

વિજોગણ (૫)

મે 25, 2018

woman

(વિઇ ટપાલનું અગિયા)

નજરને નજર જો મળે તો મજા છે

વખતસર વખત જો મળે તો મજા છે

ધરા ને ગગનને કરી એક સાથે

ઉભયને અડકવા મળે તો મજા છે

હ્રદયના દરદની દવા એક દિલબર                                  

Read the rest of this entry »

ખણીને વેને

મે 21, 2018

old man

માડ઼ુ ચોતા હિન ખલકતા કુરો ખણીને વેને

ઠલે હથેસે તું આયો અંયિએ ઠલે હથે તું વેને

Read the rest of this entry »

વિજોગણ (૪)

મે 11, 2018

woman

(વિઇ ટપાલનું અગિયા)

‘૦૫/૦૨/૧૯૫૨ સિભુજા ૧૦ ને ૧૦ મિનીટ’

           હરેસ કુંઢલી મંઢે,અખિયું મુંચે આંગરિયેંજા વેઢા લેખીંધો વો. કૃસ્ણકાંત ચુપચાપ ઇનકે નેર્યા કેંતે લિખવાર રિઇ હરેસ ચેં

Read the rest of this entry »

વિજોગણ (૩)

મે 5, 2018

woman

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

‘હા પ કુધરતજી થપાટ ત તડેં લગી જડેં હી ભના ભને જે બ જ મેંણે પ્વા ધારૂજી ધુકાનતે હિકડ઼ો કારોયો ધારૂ ગિનણ આયો વો ઇન ભેરી ધારૂજે સીસે લા મથાકુટ થિઇ.ઇનકે જીન છાંપજી ધારૂ ખપંધી વિઇ એ ખલાસ થિઇ વિઇ હુંધે ઉધય ઇનકે સમજાયજી ગચ કોસીસ કેં પ ઉ સમજે લા તૈયાર જ નં વો ને ગાલજો ગાલોડ઼ો થિઇ પોંધે ઉન કારિયે ઉધયકે ગોલી મારે છડેં…’ભીજલ અખ ને નિટાર થિઇ કૃસ્ણકાંત ચેં    

 ‘હે ભગવાન..’

Read the rest of this entry »

વિજોગણ (૨)

એપ્રિલ 30, 2018

(woman

(વિઇ ટપાલ થી અગિયા)

‘ઊંધે હથ કોરાજી કેભીનમેં..’

      ઉન કેભીનજે ધરવાજે તે ટકોરા મારે હરેશ પુછે

‘My I come in sir…?’

‘yaa…’કિંક વાંચેંમે મસગુલ ઇ માડ઼ુ ચસમા ઉતારે બાજુમેં રખંધે ચેં

Read the rest of this entry »

વિજોગણ 

એપ્રિલ 27, 2018

woman

          બાલ્કનીજી આરામ ખુડસીમેં વિઠલ હરેસકે સવારજો થધો વાસરો લગો ત ઇન રસોડે કુરા નજર કેં,રસોડે મિંજા એરાચીજી સુરમ અચિંધી વિઇ ઇ એરાચીવારી ચાય કડેં મિલે તેંજી વાટ ન્યારેતેં.સિજજી લાલી અભમેં ડિસાણીતે,સામલે પિપરતે વિઠલ જરકલીયેંજો ચકચક અવાઝ સુણંધો ને ઉડાઉડ ઇ નેરીંધો વો તિડાં ત..

Read the rest of this entry »

અસીં બુજો

એપ્રિલ 17, 2018

guru a

કેંકે કીં કખ કેણું એડ઼ા છિતર અસીં બુજો

મુંજાય કરિયું પટ બેંકે અસી નતા મુંજો Read the rest of this entry »

મિલેંતા

એપ્રિલ 12, 2018

Rose-06

માડ઼ુ મેં ગોતિંધે નેર્યા માડ઼ુ મડ મિલેંતા

નેણ મીણીજા સરખા પ કોક જ છિલેંતા

રણમેં ઉગી નિકર્યોવો હિકડ઼ો બાવરિયો

Read the rest of this entry »

કારા ચસ્મા (કચ્છી અકાંકી નાટક)

ડિસેમ્બર 25, 2017

glasses

      (સાધારણ ઘરજો સેટ પડ઼ધો ઉઘડ઼ધે ડિસાજે તો બીં કોરા બ ધરવાજા ડિસાજે તા વિચમેં સોફો ને બાજુમેં બ નિંઢા સોફા અંઇ)

અનસુયાઃ ‘સારધભેણ…’(સડારીંધે મયુરી ભેરી અચેતી)

સારધાઃ ‘એ અચો અચો વિયાણ..’(પાણીજો ગલાસ ખણી રસોડા મિંજા બાર અચેતી)

અનસુયાઃ ‘…………’ (સારધા કે નેર્યા કરેતી)

સારધાઃ ‘સે કુરો મયુ તું પ આવઇ અંઇયે…?’(નવાઇ લગંધે પુછેધે અનસુયા કે પાણી ડેતી)

અનસુયાઃ આઉં પાણી પીધે લા ક વિઠા નાય આવઇસે’(જરા કડકાઇ કુછધે ચેતી ત ઇ પાણી મયુરી પિએતી)

સારધાઃ કીં ગાલ થિઇ નારાજ કીં લગોતા..?’(પપજડ઼મેં પોંધે પુછેતી)

અનસુયાઃ ‘હી સંભાર્યો આંજો સંપતરો..’(મયુરીજી ફિંગણ જલે સારધા કોરા ધક્કો ડેતી)

સારધાઃ ‘હાય..હાય વિયાણ હીં આંજી નોં આય તેંકે અંઇ સંપેતરો ચોતા..?’(અચરજસે નેરીંધે ચેતી)

અનસુયાઃ ‘ભલે સંપેતરો નં ત નમુનો ચાં…?’(ગરજીને ચેતી)

સારધાઃ હાય..હાય..અજ હી કેડી ગાલ કયો ત..? ને મયુ કે અંઇ હિડાં કુલા કોઠે આયા અયો..?અસી ધી વોરાઇ પો ત ઇ સારેં જ રે નં..?’

અનસુયાઃ ‘ઇ જીકી વે સે..’(મોં ફિટાય ચેતી)

મયુરીઃ ‘એહેહે…હાણે ગાલ ગડ઼ વિઠી…’ Read the rest of this entry »